Urząd Gminy Michałowice
03.03.2009 15:14

Uchwała Nr XXVII/195/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia do realizacji w 2009 roku projektu systemowego pt. „Aktywnie do rozwoju” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1.
1.       Zatwierdza się do realizacji w 2009 r. projekt systemowy „Aktywnie do rozwoju” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2.       Wartość projektu wynosi 105 077 zł, natomiast wkład własny Gminy Michałowice stanowi 10,5% wartości projektu tj. kwotę 11 033,09 zł. Ustala się podział wydatków według następującej klasyfikacji budżetowej:
 

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa paragrafu

Ogółem

w tym

 

Dotacja rozwojowa              EFS 85%

Dotacja

rozwojowa b.p                      4,5%

Wkład własny JST 10,5%

 

852

85219

4018

Wynagrodzenia osobowe pracowników

38 898,31

38 898,31

 

 

 

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

6 864,41

 

2 059,32

4 805,09

 

4118

Składki na ubezpieczenie społeczne

6 119,64

6 119,64

 

 

 

4119

Składki na ubezpieczenie społeczne

1 079,94

 

323,98

755,96

 

4128

Składki na fundusz pracy

953,44

953,44

 

 

 

4129

Składki na fundusz pracy

168,26

 

50,48

117,78

 

4178

Wynagrodzenia bezosobowe

2 125,00

2 125,00

 

 

 

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

375,00

 

112,50

262,50

 

4308

Zakup usług pozostałych

958,11

958,11

 

 

 

4309

Zakup usług pozostałych

169,07

 

50,72

118,35

 

4378

Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej

479,93

479,93

 

 

 
 

4379

Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej

84,69

 

25,41

59,28

 

4748

Zakup materiałów papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

154,70

154,70

 

 

 

4749

Zakup materiałów papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

27,30

 

8,19

19,11

 

4758

Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

356,32

356,32

 

 

 

4759

Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

62,88

 

18,86

44,02

 

6068

Wydatki inwestycyjne

3 060,00

3 060,00

 

 

 

6069

Wydatki inwestycyjne

540,00

 

162,00

378,00

 

 

Razem rozdział 85219

62 477,00

53 105,45

2 811,46

6 560,09

 

852

85295

 

Pozostała działalność

 

 

 

 

 

4218

Zakup materiałów i wyposażenia

2 210,00

2 210,00

 

 

 

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

390,00

 

117,00

273,00

 

4308

Zakup usług pozostałych

34 000,00

34 000,00

 

 

 

4309

Zakup usług pozostałych

6 000,00

 

1 800,00

4 200,00

 

 

Razem rozdział 85295

42 600,00

36 210,00

1 917,00

4 473,00

 

 

Ogółem

105 077,00

89 315,45

4 728,46

11 033,09

 

 

 
§ 2.
Realizację projektu powierza się Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej Gminy Michałowice.
 
§ 3.
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 03.03.2009 15:14
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Dariusz Ruta