Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
06.05.2009 10:35

Uchwała Nr XXX/209/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 kwietnia 2009 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2009 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi  zmianami) -  Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Dokonać zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2009 rok zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2  do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 4.

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 06.05.2009 10:35
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 14
Autor: Dariusz Ruta