Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
24.06.2009 16:01

UCHWAŁA INTENCYJNA Nr XXXI/223/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 czerwca 2009 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Michałowice do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn.: 1) „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu", 2) „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudziełności potencjału województwa".

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 2 i pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

 
Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§1

Rada Gminy Michałowice akceptuje stanowisko Wójta Gminy Michałowice dotyczące uczestnictwa na zasadach partnerstwa w projektach kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn.:

1)       „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" zwany dalej Projektem BW,

2)       „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudziełności potencjału województwa" zwany dalej Projektem EA,

przyjmując jednocześnie, że:
1)    celami Projektu BW są:
a)      promocja gospodarcza Gminy;

b)      wsparcie procesu przekształcenia do standardowej postaci elektronicznej rejestrów publicznych i innych zbiorów danych prowadzonych przez administrację Gminy oraz podniesienia na wyższy poziom aktualności i wiarygodności rejestrów publicznych;

c)      aktywizacja obywateli oraz przedsiębiorców w procesach inwestycyjnych związanych z obrotem nieruchomościami poprzez dostęp do baz wiedzy o Gminie oraz do systemu informatycznego wspomagającego formułowanie i udostępnianie ofert nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje;

2)    celami Projektu EA są:

a)      poprawa funkcjonowania jednostek samorządu Gminy i optymalizacja kosztów utrzymania tych jednostek;

b)      zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych administracji publicznej

c)      usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców m.in. poprzez wdrożenie e-Government, na który składać się będzie:

 

1.       elektroniczny obieg dokumentów;

2.       elektroniczna obsługa obywateli;

3.       elektroniczna skrzynka podawcza;

4.       elektroniczny podpis;
5.       systemy dziedzinowe.
 
§2

1.                        Środki finansowe, niezbędne na pokrycie wkładu własnego w projekcie BW, zostaną zabezpieczone w uchwałach budżetowych Gminy Michałowice na lata 2009-2012, w rozdziale 1501 lw kwotach: rok 2010 - 10917 zł, rok 2011 - 3303 zł, rok 2012 -Ozł.

2.                        Środki finansowe, niezbędne na pokrycie wkładu własnego w projekcie EA, zostaną zabezpieczone w uchwałach budżetowych Gminy Michałowice na lata 2009-2012, w rozdziale 15011 w kwotach: rok 2010 - 5280 zł, rok 2011 - 8730 zł, rok 2012 -5820 zł.

 
§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 24.06.2009 16:01
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 14
Autor: Dariusz Ruta