Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
24.06.2009 11:25

Uchwała Nr XXXI/213/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 czerwca 2009r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obejmującego obszar „Reguły” zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Michałowice nr LI/377/2002 z 21 marca 2002r. dla działek nr ew. 565/22, 565/23, 593, 594 i 595 (część) położonych w obrębie geodezyjnym wieś Reguły

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmanami1) ), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami2)) oraz uchwały Rady Gminy Michałowice Nr XVIII/108/2008 z dnia 31 marca 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obejmującego obszar „Reguły” zatwierdzonego uchwałą Nr LI/377/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 marca 2002r. dla działek nr. ew. 565/22, 565/23, 593, 594 i 595 (część) położonych w obrębie geodezyjnym wieś Reguły, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Michałowice Nr XIV/63/99 z dnia 9 lipca 1999r. Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
DZIAŁ I
Zakres regulacji planu
 
§ 1.

1.      Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennegoczęści obszaru „Reguły” obejmujący działki nr ew. 565/22, 565/23, 593, 594 i 595 (część) położone w obrębie geodezyjnym Reguły zwany dalej planem,stanowiący zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obejmującego obszar „Reguły” zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Michałowice Nr LI/377/2002 z dnia 21 marca 2002r. opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 143, poz. 3161.

 

2.      Granice planu wyznacza się na rysunku planu sporządzonym na mapie w skali 1:1000 stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

 
§ 2.

Załącznikami do niniejszej uchwały i jej integralnymi częściami, są:

1)        rysunek planu w skali 1:1000 – załącznik nr 1 do uchwały;

2)        rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - załącznik nr 2 do uchwały;

3)        rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - załącznik nr 3 do uchwały.

 
§ 3.

1.      Rysunek planu odnosi ustalenia zawarte w niniejszej uchwale do terenu objętego planem.

 

2.      Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1)        granica obszaru objętego planem stanowiąca jednocześnie linie rozgraniczające terenów na obrzeżu;

2)        linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3)        zwymiarowane wzajemne odległości elementów zagospodarowania;

4)        przeznaczenie terenów oznaczone symbolem literowym lub symbolem literowym i numerem;

5)        linie zabudowy nieprzekraczalne (strefa zabudowy);

6)        nieprzekraczalne linie ogrodzeń.

 

3.      Wskazuje się oznaczone na rysunku planu symbolami graficznymi, ustanowione na podstawie przepisów odrębnych:

1)       granicę Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu;

2)       granicę terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.

 

4.      Wskazuje się oznaczone na rysunku planu symbolami graficznymi strefy wymagające szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu wyznaczone na podstawie przepisów odrębnych:

1)       zasięg terenów zmeliorowanych;

2)       granice potencjalnego oddziaływania napowietrznych linii elektroenergetycznych SN.

 

5.      Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny.

 
§ 4.

1.   W planie określa się:

1)        przeznaczenia terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2)        zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3)        zasady ochrony środowiska i przyrody;

4)        parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;

5)        szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości;

6)        granice i sposoby zagospodarowania terenów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi;

7)        szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

8)        zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

9)        sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

10)    stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.

 

2.   Ponieważ nie występują w obszarze planu, nie określa się:

1)        zasad ochrony krajobrazu kulturowego i dóbr kultury współczesnej;

2)        wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

3)        zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;

4)        granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych oraz terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

 

3.       Plan określony jest jako perspektywiczny bez sprecyzowania terminu jego obowiązywania.

 
§ 5.

1.       Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1)        planie – należy przez to rozumieć ustalenia niniejszej uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

2)        rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek sporządzony na mapie w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

3)        ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami);

4)        uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Michałowice, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

5)        przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi ;

6)        strefie zwykłej Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - W.O.CH.K. - należy przez to rozumieć obszar objęty ochroną prawną na podstawie przepisów odrębnych tj. Rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007r. w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 14 lutego 2007r. Nr 42, poz. 870);

7)        przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć określone w planie przeznaczenie, które zostało ustalone planem jako jedyne lub przeważające na wyznaczonym terenie i stanowiące nie mniej niż 60% powierzchni terenu, na rzecz którego należy rozstrzygać wszelkie ewentualne konflikty przestrzenne, przy zachowaniu zgodności z ustaleniami planu i przepisami odrębnymi;

8)        obszarze – należy przez to rozumieć obszar objęty planem w granicach przedstawionych na rysunku planu;

9)        terenie – należy przez to rozumieć część obszaru planu wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi o określonym przeznaczeniu, oznaczoną na rysunku planu– symbolem literowym i numerem;

10)    linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć granice terenów przedstawione na rysunku planu linią ciągłą, dzielące obszar planu na tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

11)    nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku planu lub ustaloną linię określającą najmniejszą dopuszczalną odległość lica budynku w stosunku do linii rozgraniczającej, od której te linie wyznaczono, która może być przekroczona, o ile ustalenia szczegółowe planu tak stanowią i na warunkach ustalonych w planie;

12)    maksymalnej liczbie kondygnacji lub maksymalnej wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć nieprzekraczalną ilość użytkowych nadziemnych kondygnacji budynku lub maksymalną wysokość obiektu zgodnie z definicją zawartą w przepisach odrębnych;

13)    wskaźniku powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć największą nieprzekraczalną powierzchnię budynków położonych w obrębie działki budowlanej liczoną jako suma rzutu zewnętrznych krawędzi budynku do powierzchni działki budowlanej;

14)    urządzeniach infrastruktury technicznej – należy przez to rozumieć zlokalizowane pod ziemią lub nad ziemią przewody lub urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne z wyłączeniem przyłączy do budynków;

15)    terenie inwestycji - należy przez to rozumieć teren objęty wnioskiem o pozwolenie na budowę i granicami projektu jego zagospodarowania-w rozumieniu przepisów odrębnych;

16)    strefie zabudowy – należy przez to rozumieć wyznaczoną dla terenu linię ograniczającą obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków;

17)    tunelach ekologicznych - należy przez to rozumieć otwory w ogrodzeniach umożliwiające migracje drobnej zwierzyny. Powinny one znajdować się w podmurówce przy powierzchni terenu, mieć średnice co najmniej 10cm i być rozmieszczone w odstępach nie większych niż 2,0m. Przejściami mogą być również, co najmniej 10cm prześwity pomiędzy podmurówką a ażurowymi elementami ogrodzenia, jeżeli podmurówka będzie nie wyższa niż 10cm;

18)    warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe - należy przez to rozumieć warunki określone w przepisach odrębnych - w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 30 lipca 2001r. (Dz.U. Nr 97, poz. 1055) dla gazociągów wybudowanych po 12 grudnia 2001r. oraz w Rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 1995r. (Dz.U. Nr 139, poz. 686) dla gazociągów wybudowanych przed 12 grudnia 2001r.;

19)    paliwach ekologicznych – należy przez to rozumieć paliwa, które nie powodują zanieczyszczenia środowiska, a ich zasoby odnawiają się we względnie krótkim czasie, czyli należą do odnawialnych źródeł energii;

20)    kwalifikacji terenów w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku – należy przez to rozumieć zróżnicowany poziom hałasu dla różnych rodzajów terenów w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity - Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami) i rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826);

21)    działce budowlanej – należy przez to rozumieć działkę w rozumieniu ustawy.

 

2.       Inne pojęcia i definicje wymienione w planie należy rozumieć zgodnie z treścią stosownych odrębnych przepisów.

 
 
 
DZIAŁ II
Rozdział 1
Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów objętych planem
§ 6.

1.       Przedmiotem ustaleń planu są następujące tereny:

1)        teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – oznaczony na rysunku planu symbolem MN;

 

2)        teren zieleni naturalnej – oznaczony symbolem ZN;

 

3)        tereny komunikacji – oznaczone na rysunku planu symbolem KDW i przeznaczone pod drogi wewnętrzne.

 
 
 
 
 
Rozdział 2
Ustalenia dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN
 
§ 7.

Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonego na rysunku planu symbolem MN ustala się:    

 

1)        przeznaczenie terenu:

a)          przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

b)          przeznaczenie uzupełniające: urządzenia budowlane, garaże, budynki gospodarcze, zieleń urządzona, obiekty małej architektury, urządzenia infrastruktury technicznej i ochrony środowiska dla potrzeb działki budowlanej lub potrzeb lokalnych;

c)          przeznaczenie dopuszczalne: wbudowane usługi towarzyszące.

 

2)        zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a)          zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ustala się w formie budynków wolnostojących lub budynków w zabudowie bliźniaczej;

b)          forma budynków kształtowana w nawiązaniu do architektury współczesnej. Zakaz stosowania okładzin elewacyjnych typu „siding” na ścianach budynków;

c)          na działce budowlanej o ustalonym normatywie ustala się lokowanie jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego lub jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej;

d)          dopuszcza się zachowanie w całości lub w części istniejącej zabudowy, jej remonty, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę lub wymianę przy zachowaniu parametrów i wskaźników zabudowy zgodnie z pkt. 4 lit od a do i;

e)          dopuszcza się budowę, przebudowę i remont elementów sieci infrastruktury technicznej: wodociągowych, kanalizacyjnych, elementów kanalizacji deszczowej, sieci i przyłączy energetycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.

 

3)        zasady ochrony środowiska i przyrody:

a)          na części terenu MN położonego w strefie zwykłej Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu W.O.CH.K. obowiązują odpowiednio ustalenia i zakazy wymienione w Rozporządzeniu, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 5;

b)          zakazuje się samowolnego podwyższania lub obniżania powierzchni terenu powyżej lub poniżej poziomu terenu działek sąsiednich oraz zmiany stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na tym gruncie wody opadowej i kierunku odpływu ze źródeł ze szkodą dla gruntów sąsiednich;

c)          ustala się zachowanie, co najmniej 50% powierzchni działki budowlanej jako powierzchni biologicznie czynnej;

d)          przyjmuje się kwalifikację terenów w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku w rozumieniu ustawy Prawo Ochrony Środowiska, jako tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, nakazując zachowanie standardów środowiskowych zawartych w wyżej wymienionej ustawie;

e)          ustala się, że prace ziemne związane z przekształceniem poziomu terenu, mogące naruszyć spływ powierzchniowy wody i stosunki wodne, wymagają uzyskania odpowiedniej zgody w odrębnym postępowaniu;

f)            poza Warszawskim Obszarem Chronionego Krajobrazu nakazuje się odpowiednie zdjęcie warstwy organicznej gleby oraz jej odpowiednie zdeponowanie;

g)          w celu ochrony powietrza ustala się ogrzewanie pomieszczeń obiektów istniejących i nowych paliwami, o możliwie najniższym poziomie emisji substancji szkodliwych dla środowiska, spełniających aktualnie obowiązujące normy.

 

4)        parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a)          nakazuje się sytuowanie nowej zabudowy w strefie zabudowy wyznaczonej nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

b)          dopuszcza się lokalizowanie przedsionków, zadaszeń lub wiatrołapów, obiektów małej architektury, schodów, zjazdów do garażu i obiektów infrastruktury technicznej pomiędzy liniami rozgraniczającymi dróg, a nieprzekraczalną linią zabudowy;

c)          dopuszcza się wycofanie zabudowy w głąb działki;

d)          dopuszcza się sytuowanie zabudowy przy granicy działek budowlanych jako zabudowy bliźniaczej. Dopuszcza się etapową (niejednoczesną) budowę i rozbudowę budynków przy tej granicy, jako docelową zabudowę w układzie bliźniaczym. Dopuszcza się sytuowanie zabudowy ze ścianą bez otworów bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości 1,5m od granicy;

e)          ustala się maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy na 0,4 powierzchni działki budowlanej, w tym budynki gospodarcze lub garaże o powierzchni zabudowy do 60m2;

f)            ustala się maksymalną wysokość budynków mieszkalnych do 3 kondygnacji (trzecia kondygnacja w dachu) i nie więcej niż 11,5m. Dla budynków gospodarczych i garaży                                   ustala się wysokość do 1 kondygnacji i nie więcej niż 6,5m;

g)          ustala się dachy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 15 do 45o, dopuszcza się dachy płaskie jeżeli dotyczy to rozbudowy lub uzupełnienia zabudowy istniejących budynków z dachami płaskimi;

h)          nakazuje się utrzymanie stonowanej kolorystyki elewacji budynków tworzących ciągi zabudowy: kolor elewacji w barwach pastelowych i szarościach, a dachy ciemne w kolorach od brązu poprzez czerwień do szarości;

i)            dopuszcza się wbudowany lokal użytkowy o powierzchni do 30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego, w tym usługi handlu do 50mpowierzchni sprzedaży;

j)            dopuszcza się umieszczanie tablic reklamowych na elewacji budynku mieszkalnego. Zakazuje się umieszczania reklam i znaków informacyjno–plastycznych na działce i na pozostałych budynkach;

k)          zezwala się na grodzenie działek budowlanych z zachowaniem następujących warunków:

-      ogrodzenia działek budowlanych od strony dróg lokowane w liniach rozgraniczających tych dróg z uwzględnieniem odległości od gazociągów. Linia ogrodzeń winna przebiegać minimum 0,5m od gazociągu,

-      dopuszcza się miejscowe wycofania ogrodzeń w głąb działek budowlanych nie głębiej niż 2,0m w przypadku konieczności ominięcia istniejących przeszkód (rowów, drzew, urządzeń infrastruktury technicznej itp.) oraz w miejscach sytuowania bram wjazdowych;

-      ustala się maksymalną wysokość ogrodzenia na 1,8m nad poziom terenu (z wyjątkiem bram                     i furtek), ogrodzenia ażurowe w 50%, z cokołem pełnym maksymalnie do wysokości 0,6m nad poziom terenu,

-      dopuszcza się stosowanie prefabrykowanych elementów betonowych do budowy ogrodzeń wyłącznie jako elementów słupów i podmurówek,

-      nakazuje się stosowanie w ogrodzeniach tuneli ekologicznych oraz ustala lokowanie szafek gazowych w ogrodzeniach;

l)            jako obiekty małej architektury dopuszcza się w szczególności: pojemniki z zielenią, murki, ławki, elementy placów zabaw, miejsca lub obudowy na pojemniki na śmieci i trzepaki.

 

5)        szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

a)          ustala się wydzielanie nowych działek budowlanych przy zachowaniu:

-          minimalnej powierzchni działki budowlanej wynoszącej 1000mdla budynku wolnostojącego i dla jednego budynku w zabudowie bliźniaczej,

-          minimalnej szerokości frontu działki budowlanej wynoszącej 15mdla budynku wolnostojącego i 12m dla jednego budynku w zabudowie bliźniaczej,

-          kąta położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego w zakresie 60o - 90o,

-          zapewnienia obsługi komunikacyjnej z przyległych dróg publicznych;

b)          dopuszcza się wydzielanie nowych działek budowlanych o powierzchni mniejszej niż określone planem wyłącznie dla potrzeb lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej i jako poszerzeń dróg,

c)          dopuszcza się wykorzystanie dla celów budowlanych nieruchomości gruntowych złożonych z więcej niż jednej działki pod warunkiem stosowania określonych planem parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, liczonych dla łącznej powierzchni nieruchomości gruntowej;

d)          dopuszcza się wykorzystanie dla celów budowlanych działek wydzielonych na podstawie prawomocnych decyzji administracyjnych, wydanych przed wejściem w życie niniejszej uchwały, pod warunkiem, że realizacja zabudowy na tych działkach zgodna będzie z przepisami odrębnymi.

 

6)        granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów:

nie określa się.
 

7)        szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

a)       zakazuje się realizacji wolnostojących budynków zabudowy usługowej oraz masztów telefonii komórkowej;

b)       nakazuje się odsunięcie zabudowy o 5,0m od osi napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV (zabudowa w korytarzu napowietrznych linii elektroenergetycznych 15kV);

c)       zakazuje się zmiany funkcji na mieszkalną w innych budynkach, jeżeli na działce budowlanej znajduje się już budynek mieszkalny lub lokal mieszkalny wbudowany;

d)       na terenach zdrenowanych nakazuje się zachowanie tej części systemu, która przeprowadza wody melioracyjne z terenów sąsiadujących z obszarem planu. Warunki techniczne przebudowy lub likwidacji drenażu rolniczego należy uzgodnić z jego zarządcą.

 

8)        zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

a)          ustala się obsługę komunikacyjną od strony przyległych dróg dojazdowych znajdujących się poza obszarem planu (na działkach nr ew. 565/1 i 595) bezpośrednio i poprzez drogi wewnętrzne 1KDW i 2KDW;

b)          ustala się urządzenie co najmniej 2 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na lokal mieszkalny, sytuowanych na terenie inwestycji lub w garażu.

 

9)        zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

a)          zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia (istniejących i nowo realizowanych) wraz z ewentualną budową słupowej stacji elektroenergetycznej, do zrealizowania na terenie MN lub na terenach KDW w miarę wzrostu zapotrzebowania na energię. Przyłączanie obiektów do sieci elektroenergetycznej, jej rozbudowa oraz przebudowa sieci i urządzeń elektroenergetycznych, odbywać się będą w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez właściwego operatora systemu elektroenergetycznego według zasad określonych w przepisach odrębnych;

b)          zaopatrzenie w gaz z sieci średniego ciśnienia istniejącej w drodze na działce nr ew. 565/1 po uprzedniej niezbędnej rozbudowie, zgodnie z przepisami odrębnymi i na warunkach określonych przez operatora sieci;

c)          zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej istniejącej w drodze na działce nr ew. 565/1 dla celów bytowych, działalności gospodarczej oraz przeciwpożarowych;

d)          odprowadzenie ścieków sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej rozdzielczej istniejącej w drodze na działce nr ew. 565/1 (oczyszczalnia ścieków poza obszarem planu - w Pruszkowie) – zgodnie ze stosownymi przepisami gminnymi, porozumieniami międzygminnymi oraz przepisami odrębnymi;

e)          odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej istniejącej w obszarze planu lub do kanału deszczowego na działce nr ew. 565/1 z odprowadzeniem do rzeki Raszynki z dopuszczeniem odprowadzenia wód opadowych na własną działkę, z wykorzystaniem naturalnej retencji terenu przy zachowaniu przepisów odrębnych dotyczących wprowadzania ścieków do środowiska, w tym ochrony terenów sąsiednich i dróg przed zalewaniem oraz ochrony gruntu, wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem. Zakazuje się odprowadzania wód opadowych, wód drenażowych i odwodnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej oraz na jezdnie dróg;

f)            w przypadku konieczności odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi konieczne wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne przedmiotowego terenu,

g)          zaopatrzenie w energię cieplną poprzez zasilanie w szczególności: gazem ziemnym, energią elektryczną, z wykorzystaniem gazu płynnego (LPG), oleju opałowego lub paliw ekologicznych, w tym stałych, których stosowanie jest zgodne z przepisami prawa ochrony środowiska. Dopuszcza się kominki jako dodatkowe źródło ogrzewania obiektów;

h)          gospodarka odpadami w sposób zgodny ze stosownymi przepisami gminnymi dotyczącymi utrzymania czystości i porządku w gminie, a w szczególności z zapewnieniem na terenie inwestycji miejsc na place pod śmietniki umożliwiające segregację odpadów;

i)            obsługa w zakresie telekomunikacji z wykorzystaniem istniejącej sieci telekomunikacji przewodowej (poprzez jej sukcesywną rozbudowę w miarę potrzeb) i bezprzewodowej;

j)            dopuszcza się przebudowę istniejących sieci, instalacji i urządzeń infrastruktury technicznej oraz realizację nowych sieci, instalacji i urządzeń infrastruktury technicznej w sposób nie kolidujący z innymi ustaleniami planu oraz zgodny z przepisami odrębnymi;

k)          ustala się, że wszelkie sieci i urządzenia infrastruktury technicznej winny być wykonane jako szczelne,

l)            realizacja skrzyżowań projektowanej sieci i urządzeń infrastruktury technicznej z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej wymaga uzgodnienia z właściwym operatorem na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę lub zgłaszania robót budowlanych (chyba, że przepisy odrębne stanowią inaczej).

 
 

9)        sposób i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu:

do czasu realizacji przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego dopuszcza się zachowanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu.

 

10)    stawki procentowe stanowiące podstawę do określenia opłaty, o której mowa, w art. 36 ust. 4 ustawy:

określa się stawkę procentową w wysokości 0%.

 
 
Rozdział 3
Ustalenia dla terenu zieleni naturalnej ZN
 
§ 8.

Dla terenu zieleni naturalnej oznaczonego na rysunku planu symbolem ZN ustala się:     

 

1)        przeznaczenie terenu:

użytki zielone i zieleń naturalna wchodzące w skład naturalnej obudowy istniejącej rzeki Raszynki.

 

2)        zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

zachowanie i ochrona ukształtowania terenu oraz roślinności; zakaz wprowadzania gatunków obcych ekosystemowi;

 

3)        zasady ochrony środowiska i przyrody:

na części terenu ZN położonego w strefie zwykłej Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu W.O.CH.K. obowiązują ustalenia i zakazy wymienione w Rozporządzeniu, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 5, a w szczególności:

a)          zakazuje się wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym oraz utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych;

b)          nakazuje się minimalizowanie przekształceń powierzchni ziemi i jej ochronę przed erozją poprzez właściwe zagospodarowanie i odprowadzanie wód opadowych;

c)          zakazuje się dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;

d)          lokalizowania obiektów budowlanych z wyjątkiem służących potrzebie ochrony przeciwpowodziowej lub związanych z sieciami infrastruktury technicznej;

e)          zakazuje się samowolnego podwyższania lub obniżania powierzchni terenu powyżej lub poniżej poziomu terenu działek sąsiednich oraz zmiany stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na tym gruncie wody opadowej i kierunku odpływu ze źródeł ze szkodą dla gruntów sąsiednich;

h)          na terenie ZN ustala się zachowanie co najmniej 95% powierzchni biologicznie czynnej;

i)            ustala się, że prace ziemne związane z przekształceniem układu linii brzegowej rzeki Raszynki lub przekształcenia poziomu terenu mogące naruszyć spływ powierzchniowy wody i stosunki wodne, wymagają uzyskania odpowiedniej zgody w odrębnym postępowaniu.

 

4)        parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

a)          zakazuje się lokowania reklam;

b)          zezwala się na grodzenie terenu z zachowaniem następujących warunków:

-      odsunięcie ogrodzeń od rzeki Raszynki dla zachowania korytarza eksploatacyjnego o szerokości jak na rysunku planu (od brzegu rzeki do oznaczonej nieprzekraczalnej linii ogrodzeń oraz od brzegu rzeki do północnej linii rozgraniczającej drogi 1KDW),

-      od strony rzeki Raszynki ogrodzenia ażurowe (siatka na słupkach metalowych) bez podmurówek i betonowych słupów,

-      zakazuje się przegradzania korytarza eksploatacyjnego,

-      nakazuje się stosowanie w ogrodzeniach tuneli ekologicznych;

c)          zachowuje się odrębne działki na terenie ZN.

 

5)        szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

      nie określa się.
 

6)        granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów:

obszar narażony na niebezpieczeństwo powodzi - ograniczenia w użytkowaniu terenu, w tym dla sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne (art. 82).

 

7)        szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

      zakazuje sięlokalizowania obiektów budowlanych z wyjątkiem służących potrzebie ochrony        przeciwpowodziowej lub związanych z siecią infrastruktury technicznej.

 
10)    zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

ustala się obsługę komunikacyjną od strony korytarza eksploatacyjnego i dróg 1KDW i 2KDW.  

 

11)    sposób i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu:

nie określa się.
 

12)    stawki procentowe stanowiące podstawę do określenia opłaty, o której mowa, w art. 36 ust. 4 ustawy:

określa się stawkę procentową w wysokości 0%.

 
 
Rozdział 4
Ustalenia dla terenów komunikacji KDW
 
§ 9.

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDW i 2KDW ustala się:          

1)        przeznaczenie terenu:

a)          przeznaczenie podstawowe: drogi wewnętrzne i ciągi pieszo-jezdne;

b)          przeznaczenie uzupełniające: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

c)          przeznaczenie dopuszczalne: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej nie związane z komunikacją.

 

2)        zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska i przyrody:

dopuszcza się wprowadzanie zieleni, o ile nie stworzy to zagrożenia ruchu drogowego, np. ograniczenia widoczności.

 

3)        parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a)          ustala się szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;

b)          określa się minimalną szerokość pasa ruchu w obszarze planu na 2,5m dopuszczając korekty zgodnie z przepisami odrębnymi;

c)          ustala się zakaz umieszczania tablic i obiektów reklamowych;

d)          w pasie narażonym na niebezpieczeństwo powodzi dopuszcza się utwardzenia drogi 1KDW kostką lub płytami ażurowymi;

e)          dopuszcza się budowę, roboty budowlane (remont, modernizację) istniejących budowli drogowych.

 

4)        granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów:

oznacza się na rysunku planu obszar narażony na niebezpieczeństwo powodzi, w którym zakazuje się zabudowy oraz określa się ograniczenia w użytkowaniu terenu zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne (art. 82).

 

5)        szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

      nie określa się.
 

6)        szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

a)          zakazuje się realizacji obiektów nie związanych z drogą, z urządzeniami infrastruktury technicznej (w tym ponadlokalnej i lokalnej) i z komunikacją pieszą, dopuszczając wyłącznie  obiekty niezbędne na czas budowy;

b)          na terenach KDW przed inwestowaniem, w tym przed prowadzeniem inwestycji liniowych nakazuje się przebudowę lub likwidację drenażu rolniczego w uzgodnieniu z jego zarządcą.

 

6)        zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

a)          na terenach KDW dopuszcza się przebudowę istniejących sieci, instalacji i urządzeń infrastruktury technicznej oraz realizację nowych sieci, instalacji i urządzeń infrastruktury technicznej w sposób nie kolidujący z innymi ustaleniami planu oraz zgodny z przepisami odrębnymi;

b)          ustala się, że wszelkie sieci i urządzenia infrastruktury technicznej winny być wykonane jako szczelne;

c)          realizacja skrzyżowań projektowanej sieci i urządzeń infrastruktury technicznej z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej wymaga uzgodnienia z właściwym operatorem na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę lub zgłaszania robót budowlanych (chyba, że przepisy odrębne stanowią inaczej).

 

7)        stawki procentowe stanowiące podstawę do określenia opłaty, o której mowa, w art. 36 ust. 4 ustawy:

      określa się stawkę procentową w wysokości 0%.

 
Dział III

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 10.

Do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego wszczętych przed dniem wejścia w życie planu, a nie zakończonych decyzją ostateczną stosuje się ustalenia planu.

 
§ 11.

Z dniem wejścia w życie planu, na obszarze objętym niniejszym planem, tracą moc obowiązującą ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obejmującego obszar „Reguły” zatwierdzonego uchwałą Nr LI/377/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 marca 2002r. opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2 czerwca Nr 143, poz. 3161.

 
§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 14.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 23.06.2015 15:27
Data ostatniej modyfikacji: 23.06.2015 15:27
Wyświetleń: 697
Autor: Dariusz Ruta
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski