Urząd Gminy Michałowice
24.06.2009 11:31

UCHWAŁA Nr XXXI/214/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 czerwca 2009r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla działek nr ew. 543/1, 544/1, 544/2, 545/1, 545/2, 546, 547, 548, 549, 551/8 (część) i 1226 położonych w obrębie geodezyjnym wieś Granica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 27  ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1.

Przyjmuje się przedłożone przez Wójta Gminy Michałowice analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice oraz ustalenia dotyczące niezbędnego zakresu prac planistycznych.

 
§ 2.

1.      Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Michałowice nr LIV/405/2002 z 28 czerwca 2002r. dla działek nr ew. 543/1, 544/1, 544/2, 545/1, 545/2, 546, 547, 548, 549, 551/8 (część) i 1226 położonych w obrębie geodezyjnym wieś Granica.

2.      Ustala się, że zakres sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego winien być zgodny z art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3.      Granice planu, o którym mowa w ust. 1 oznaczone są na mapie, stanowiącej załącznik graficzny do uchwały, literami A-B-C-D-E-F-G-H-I-A.

 
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

Analizy

dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium oraz niezbędny zakres prac planistycznych

 
do uchwały Rady Gminy Michałowice Nr XXXI/214/2009 z  17 czerwca 2009r.
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice

dla działek nr ew. 543/1, 544/1, 544/2, 545/1, 545/2, 546, 547, 548, 549, 551/8 (część) i 1226

położonych w obrębie geodezyjnym wieś Granica 
 

W związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) stwierdza się:

 

I.       TEREN OBJĘTY ANALIZĄ:

Analizowany obszar położony jest w Gminie Michałowice i obejmuje tereny położone w obrębie geodezyjnym wieś Granica pomiędzy ulicami Główną, Poprzeczną i Sportową. Granice obszaru wyznaczają: południowo-wschodnia granica działki nr ew. 538/3 stanowiącej ulicę Główną, północna granica działki nr ew. 550 stanowiącej ulicę Poprzeczną wschodnia granica działki nr ew. 544/2, granice działki nr ew. 1226, południowa i zachodnia granica działki nr ew. 544/2 oraz zachodnia i północna granica działki nr ew. 543/1 w obrębie geodezyjnym wieś Granica.

 

II.    STAN ISTNIEJĄCY TERENU:

Analizowany obszar obejmuje teren Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi, część ulicy Rekreacyjnej, istniejący parking przy szkole oraz „skwerek” położony pomiędzy ulicą Rekreacyjną, Główną i Poprzeczną w granicach obrębu geodezyjnego wieś Granica. W analizowanym obszarze znajdują się istniejące zabudowania szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola wraz halą sportową i innymi urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi. Wymieniony wcześniej „skwerek” nie jest zabudowany i zainwestowany. Południowo-zachodnia część terenu znajduje się w obszarze stanowiska archeologicznego nr 59-64/2.

 

III.ANALIZA DOTYCHCZAS OBOWIĄZUJĄCYCH USTALEŃ PLANU:

Obecnie na części omawianego obszaru (oprócz działki nr ew. 1226) obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice „obszaru Komorów – część I obejmująca fragmenty osiedla Komorów, wsi Komorów, wsi Granica i wsi Nowa Wieś” zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Michałowice nr LIV/405/2002 z 28 czerwca 2002r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 31 sierpnia 2002r. nr 232 pod pozycją 5913. Plan ten zaczął obowiązywać od 15 września 2002r.

Dla analizowanego obszaru obowiązują następujące ustalenia obowiązującego planu:

Symbole terenu – b3.5UO, b3.6ZP i 44KDD.

Dla terenów usług oświaty (UO) plan ustala:

1)      Dla terenów UO plan ustala rozwój funkcji usługowych z zakresu oświaty (w tym: szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich oraz przedszkoli, itp.).

2)      Dla terenów UO plan dopuszcza rozwój funkcji usługowych z zakresu kultury, gastronomii, sportu i rekreacji, jako funkcji towarzyszących w stosunku do funkcji podstawowej określonej w pkt.1.

3)      Dla terenów UO plan zakazuje lokalizowania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej (za wyjątkiem mieszkań służbowych), funkcji usługowych innych niż określone w pkt. 1 i 2 oraz obiektów i urządzeń uciążliwych.

4)      Zakazuje się podnoszenia poziomu terenu działek powyżej poziomu terenu działek sąsiednich oraz odprowadzania wód opadowych na teren działek sąsiednich.

5)      W zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny UO do terenów przeznaczonych pod budynki związane ze stałym i wielorodzinnym pobytem dzieci i młodzieży.

Dla terenów zieleni parkowej (ZP) plan ustala:

1)       Dla terenów ZP plan ustala rozwój funkcji zieleni parkowej i zieleni miejskiej, ochronę i uzupełnianie istniejącego drzewostanu i roślinności niskiej.

2)       Dla terenów ZP plan dopuszcza rozwój funkcji usługowych (niekubaturowych) z zakresu rekreacji, turystyki i wypoczynku, nie kolidujących z funkcją podstawową terenu oraz istniejącą zielenią i ukształtowaniem terenu.

3)       Dla terenów ZP plan zakazuje lokalizowania zabudowy, rozwój funkcji innych niż określone w pkt. 1 i 2 oraz obiektów i urządzeń uciążliwych.

Dla terenów komunikacji kołowej (KD) plan ustala:

1)        Dla terenów KD plan ustala rozwój funkcji komunikacji kołowej oraz towarzyszącej komunikacji pieszej i rowerowej.

2)        Dla terenów KD plan ustala:

a)      realizację jezdni komunikacji kołowej,
b)      wprowadzenie przestrzeni komunikacji pieszej,
c)      realizację ścieżek rowerowych,

d)      realizację obiektów i urządzeń technicznych związanych bezpośrednio z funkcją terenu, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi; za wyjątkiem stacji paliw;

e)      lokalizację miejsc parkingowych;
f)       rezerwę terenu dla sieci uzbrojenia inżynieryjnego;

g)      lokalizowanie elementów małej architektury takich, jak: latarnie, ławki, kosze, słupki i pachołki;

h)      zachowanie i uzupełnienie istniejących szpalerów drzew i zieleni przyulicznej oraz wprowadzanie zieleni: trawniki, drzewa, żywopłoty.

3)        Dla terenów KD plan zakazuje lokalizowania zabudowy.

4)        Dla terenów KD plan dopuszcza remonty i modernizacje istniejących urządzeń komunikacyjnych i sieci uzbrojenia inżynieryjnego.

 
IV. OPIS PRZEWIDYWANYCH ROZWIĄZAŃ

Stwierdzono konieczność rozpoczęcia procedury zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) w związku z koniecznością rozbudowy istniejących obiektów szkolno-przedszkolnych w tym rejonie. Ustalenia szczegółowe obowiązującego planu (minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce – 80%, maksymalna powierzchnia zabudowana na działce – 15% oraz zapisy dotyczące terenów ZP) nie pozwalają na nową zabudowę oraz lokalizację parkingów na działkach objętych niniejszą uchwałą.

Zakres sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie zgodny z art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W projekcie planu w szczególności należy zmniejszyć procentowy wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej i powiększyć procentowy udział powierzchni zabudowanej na działce nr ew. 543/1, na której znajdują się obiekty szkolno-przedszkolne oraz przewidzieć możliwość lokalizacji parkingów na terenie istniejącego „skwerku” pomiędzy ulicami Rekreacyjną, Poprzeczną i Główną oraz na działce nr ew. 1226. Procentowe udziały powierzchni biologicznie czynnej i powierzchni zabudowy w całkowitej powierzchni działek należy dostosować do istniejącej zabudowy i rzeczywistych potrzeb rozbudowy obiektów szkolno-przedszkolnych.

 

V. STOPIEŃ ZGODNOŚCI PRZEWIDYWANYCH ROZWIĄZAŃ Z USTALENIAMI STUDIUM

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) stwierdza się, że przewidywane funkcje i rozwiązania są zgodne z polityką przestrzenną Gminy określoną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Michałowice nr XIV/63/99 z dnia 9 lipca 1999r.

W załączeniu kopia fragmentu rysunku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice z zaznaczeniem obszaru we wsi Granica, którego dotyczy uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren ten jest określony w Studium jako tereny zieleni urządzonej (szkoła, przedszkole) oraz obszary o wiodącej funkcji mieszkaniowej.  

W Studium wskazano następujące obszary o wiodących (preferowanych) funkcjach rozwoju:

-          obszary usługowo produkcyjne,

-          obszary koncentracji usług (w tym tereny urządzonej zieleni),

-          obszary mieszkaniowe,

-          obszary funkcji ekologicznych (w tym o wiodącej funkcji rekreacyjnej),

-          rolniczej przestrzeni produkcyjnej,

-          obszary do przekształceń lub zachowania dotychczasowych funkcji,

-          obszar Centrum Gminy,

-          korytarze komunikacji,

-          korytarze infrastruktury technicznej,

-          inne.

Dla wyodrębnionych obszarów w Studium nie określa się szczegółowo przeznaczenia terenów, ale wskazuje generalnie preferowane funkcje, których rozmieszczenie zostanie sprecyzowane w planach miejscowych.

Ponieważ granice poszczególnych obszarów zostaną precyzyjnie określone i wytyczone w planach miejscowych, jako kryteria określenia preferowanych w Studium funkcji przyjęto:

-          uwzględnienie dotychczasowego zainwestowania,

-          uwzględnienie pożądanych społecznie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,

-          dotychczasowe przesądzenia (w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego) o lokowaniu w obszarze Gminy obiektów służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych (w skali powiatu, województwa, kraju),

-          uwzględnienie naturalnych uwarunkowań środowiska przyrodniczego,

-          uwzględnienie zainwestowania infrastrukturą techniczną (kanalizacja) i siecią dróg,

-          uwzględnienie istniejących i możliwych do rozwoju powiązań komunikacyjnych z układem zewnętrznym,

-          uwzględnienie praw dysponowania terenami (w aspekcie możliwości nieodpłatnego przejęcia gruntów na cele komunalne).

Obszar wyznaczony do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego położony jest na gruntach zabudowanych, drogowych oraz rolnych klasy RVI i PsIV, dla których zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze lub nieleśne wydane zostały do obowiązującego obecnie planu zagospodarowania przestrzennego lub do planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice uchwalonego 30 czerwca 1992r., który przestał obowiązywać z dniem 1 stycznia 2004r.

 

VI.   ANALIZA NIEZBĘDNEGO ZAKRESU PRAC PLANISTYCZNYCH DLA OBSZARU PLANU

Odnośnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) obszar miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określono w pkt. I niniejszej Analizy.

Zakres merytoryczny opracowania:

-          Projekt planu zostanie sporządzony z uwzględnieniem stosowanych standardów przy zapisywaniu ustaleń projektów tekstu i rysunku planu wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) oraz zgodnie z zakresem ustalonym w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

-          Rysunek planu zagospodarowania będzie sporządzony na mapach w skali 1:1000 lub 1:2000.

-          Do planu zagospodarowania zostanie sporządzone opracowanie ekofizjograficzne.

-          Wraz z planem zagospodarowania przestrzennego sporządzona będzie prognoza oddziaływania na środowisko i prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego.

Materiały geodezyjne:

Przystąpienie do sporządzania planu wiąże się z koniecznością wykorzystania urzędowych kopii mapy zasadniczej dla terenu objętego sporządzanym planem. Do opracowań planistycznych zostaną wykorzystane kopie map wydane przez Składnicę Map i Dokumentów Geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.

Data publikacji: 24.06.2009 11:31
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 14
Autor: Dariusz Ruta