Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
24.06.2009 12:37

Uchwała Nr XXXI/215/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 czerwca 2009 r.

w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 a także art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późniejszymi zmianami) po zaopiniowaniu przez Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Pruszkowie, Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1.

Ustala się kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w formie “Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Michałowice za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze”, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

 
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 3.

Traci moc uchwała Nr XXVII/229/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 03 lutego 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

 
§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

Załącznik

do uchwały Nr XXXI/215/2009

Rady Gminy Michałowice

z dnia 17 czerwca 2009 r.

 
Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Michałowice za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
 
§ 1.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:

1)      szkole – należy przez to rozumieć przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i liceum ogólnokształcące prowadzone przez gminę Michałowice, zwaną dalej gminą,

2)      nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę ,

3)      nagrodzie Wójta – należy przez to rozumieć nagrodę organu prowadzącego szkołę,

4)      nagrodzie Dyrektora – należy przez to rozumieć nagrodę Dyrektora szkoły,

5)      funduszu nagród – należy przez to rozumieć specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami).

 
§ 2.

1.                  Specjalny fundusz nagród dla nauczycieli tworzony w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli dzieli się w następujący sposób:

1)        20% funduszu przeznacza się na nagrody przyznawane przez Wójta gminy,

2)        80% funduszu przeznacza się na nagrody przyznawane przez Dyrektora szkoły.

2.                  Nagrody o których mowa w ust. 1 mogą być przyznawane z okazji:

1)        Dnia Edukacji Narodowej,

2)        zakończenia roku szkolnego,

3)        innych ważnych okoliczności.

 
§ 3.

1.       Nagrody za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej mogą otrzymać nauczyciele, którzy w swoich działaniach wykraczają poza ustawowe obowiązki, spełniając co najmniej 5 z następujących kryteriów:

1)       osiągają bardzo dobre lub dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone sprawdzianami zewnętrznymi lub zakwalifikowaniem się uczniów do udziału w okręgowych, wojewódzkich lub ogólnopolskich konkursach i olimpiadach przedmiotowych, przeglądach i festiwalach artystycznych, zawodach sportowych,

2)       posiadają udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami (wychowankami) uzdolnionymi lub mającymi trudności w nauce, udokumentowane postępy uczniów poszczególnych klas – potwierdzone średnią roczną,

3)       podejmują udokumentowaną działalność innowacyjną, opracowują i wdrażają autorskie programy nauczania, są autorami publikacji metodycznych,

4)       posiadają udokumentowaną, urozmaiconą działalność dydaktyczno-wychowawczą, np. udział uczniów w cyklicznych koncertach muzycznych, opieka nad miejscami pamięci narodowej, udział w akcjach charytatywnych i proekologicznych, w spektaklach teatralnych, lekcjach muzealnych, organizują wycieczki lub wyjazdy na “zielone szkoły”, itp.,

5)       wzorowo przygotowują i organizują szkolne lub środowiskowe imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne,

6)       posiadają efektywne, udokumentowane pełnienie funkcji opiekuna samorządu szkolnego,

7)       szczególnie wyróżniająco pełnią funkcję opiekuna stażu,

8)       organizują i kierują systemowymi działaniami na rzecz diagnozowania i podnoszenia jakości pracy szkoły,

9)       gromadzą i wykorzystują w pracy z uczniem wartościowe z punktu widzenia procesu nauczania środki dydaktyczne także przygotowywane przez siebie, wykorzystują technika informatyczne, pracują metodami aktywizującymi,

10)   systematycznie podnoszą kwalifikacje poprzez udokumentowane uczestnictwo w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem działań w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli, dzielą się swoimi doświadczeniami, np. prowadzenie szkoleniowych rad pedagogicznych, organizowanie szkoleń dla zespołów przedmiotowych, prowadzenie lekcji otwartych, itp.,

11)   efektywnie organizują (współorganizują) pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,

12)   organizują i prowadzą na terenie szkoły działania w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym,

13)   realizują zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

14)   efektywnie podejmują działania na rzecz konsolidacji szkoły ze środowiskiem lokalnym, mobilizują rodziców do podejmowania działań na rzecz szkoły, rozwijają formy współdziałania szkoły z rodzicami.

2.       Nauczyciel pełniący funkcję dyrektora szkoły może otrzymać nagrodę jeżeli spełnia warunki, o których mowa w ust. 1 albo osiąga znaczące wyniki jako organizator pracy szkoły, którą kieruje spełniając przynajmniej 5 kryteriów spośród następujących w zakresie:

1)       osiągania przez szkołę dobrych wyników nauczania, potwierdzonych w sprawdzianach zewnętrznych,

2)       licznego udziału uczniów w konkursach, olimpiadach, zawodach międzyszkolnych, regionalnych, krajowych,

3)       bardzo dobrej organizacji pracy szkoły,

4)       umiejętnego gospodarowania środkami finansowymi,

5)       pozyskiwania dla szkoły środków pozabudżetowych,

6)       dbania o bazę szkolną

7)       inicjowanie różnorodnych działań Rady Pedagogicznej służącej podnoszeniu jakości pracy szkoły,

8)       podejmowania inicjatyw oświatowych w środowisku lokalnym,

9)       organizowanie pomocy dla młodych nauczycieli we właściwej adaptacji zawodowej,

10)   podejmowanie działań w zakresie poszerzenia oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, współpracy ze środowiskiem szkolnym w celu pozyskiwania sponsorów świadczących usługi, w tym materialne, na rzecz szkoły, którą kierują,

11)   propagowanie działań mających na celu zwalczanie wśród dzieci i młodzieży narkomanii, alkoholizmu, palenia tytoniu, agresji,

12)   podejmowania skutecznych działań na rzecz uczniów potrzebujących pomocy,

13)   aktywizowania rodziców do współpracy ze szkołą.

 
§ 4.

1.       Nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze mogą być przyznawane nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku.

2.       Wniosek o przyznanie nagrody winien zawierać wskazanie i uzasadnienie spełnienia przez kandydata do nagrody kryteriów określonych w § 3.

 

§ 5.

Z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta Gminy mogą wystąpić:

1)       dyrektor szkoły,

2)       rada pedagogiczna,

3)       rada rodziców,

4)       związki zawodowe działające na terenie szkoły.

 
§ 6.

1.       Wnioski o nagrodę Wójta Gminy składa się do Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice w terminie odpowiednio:

1)       wnioski o nagrodę z okazji Dnia Edukacji Narodowej – do dnia 30 września danego roku szkolnego,

2)       wnioski o nagrodę z okazji zakończenia roku szkolnego – do dnia 10 czerwca,

3)       wniosek o nagrodę z okazji ważnych uroczystości szkolnych – co najmniej na dwa tygodnie przed datą uroczystości.

2.       Wójt może z własnej inicjatywy przyznać nagrodę dyrektorowi lub nauczycielowi spełniającemu warunki o których mowa w § 3.

 

§ 7.

1.       Wnioski o nagrody przyznawane przez dyrektora szkoły składane są do dyrektora szkoły do 25 września każdego roku lub co najmniej dwa tygodnie przed datą uroczystości.

2.       Nagrody mogą być przyznane nauczycielom także z inicjatywy własnej dyrektora szkoły.

 
§ 8.

Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda otrzymuje pismo o jej przyznaniu, którego odpis umieszcza się w jego teczce akt osobowych.

 

§ 9.

Zmiany niniejszego Regulaminu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia.

Data publikacji: 24.06.2009 12:37
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 24
Autor: Dariusz Ruta