Urząd Gminy Michałowice
24.06.2009 12:49

Uchwała Nr XXXI/216/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 czerwca 2009 r.

w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli i udzielania obniżek w szkołach prowadzonych przez Gminę Michałowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 42 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1.

Ilekroć w uchwale jest mowa o „szkole” bez bliższego określenia należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum, liceum, zespół szkół – prowadzone przez Gminę Michałowice.

 
§ 2.

Określa się w granicach delegacji ustawy - Karta Nauczyciela:

1.        zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego;

2.        zasady udzielania i rozmiar obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 Karty Nauczyciela, oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela;

3.        tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, reedukatorów, rehabilitantów i nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną.

w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 4.
Traci moc Uchwała Nr XXVII/230/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 03 lutego 2005 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, reedukatorów, nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin; zasad udzielania i rozmiar zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego w szkołach prowadzonych przez Gminę Michałowice.
 
§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2009 roku.

 

 

Załącznik

do Uchwały Nr XXXI/216/2009

     Rady Gminy Michałowice
      z dnia 17 czerwca 2009
 
§ 1.

Zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

 

1.      Nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć, dla którego plan zajęć wynikający z planu nauczania lub organizacji pracy szkoły w danym okresie roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych lub przekracza ten wymiar, powinien w innych okresach danego roku szkolnego realizować taką liczbę godzin zajęć (zwiększoną lub zmniejszoną), aby średni tygodniowy wymiar zajęć w ciągu całego roku szkolnego odpowiadał tygodniowemu obowiązkowemu wymiarowi godzin zajęć.

 

2.      Praca wykonywana zgodnie z zasadami rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, określonymi w ust. 1 nie jest pracą w godzinach ponadwymiarowych.

 

3.      Dla nauczycieli, którym w planie organizacyjnym na dany rok szkolny przydzielono liczbę godzin zajęć przekraczającą tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć – godzinami ponadwymiarowymi są godziny zajęć realizowane ponad tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony według zasad ustalonych w ust. 1.

 

4.      Ustalony dla nauczyciela na zasadach określonych w ust. 1 tygodniowy wymiar godzin zajęć różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, nie może w okresach realizacji zwiększonego wymiaru godzin zajęć przekraczać 1,5 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.

 

5.      Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze zajęć, realizującym różny tygodniowy wymiar zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego, w umowie o pracę określa się średni wymiar godzin zajęć dla całego okresu odbywania zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w okresierozliczeniowym.

 

6.      Różny w poszczególnych okresach roku szkolnego plan zajęć, do którego odnoszą się zasady ust. 1- 5, powinien być dla każdego nauczyciela określony w planie organizacyjnym na dany rok szkolny i podany nauczycielowi do wiadomości przed rozpoczęciem roku szkolnego.

 
§ 2.

Zasady udzielania i rozmiar obniżek dla nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć

 

1.      Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, o liczbę godzin zajęć stanowiącą różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć, a wymiarem określonym w poniższej tabeli:

 
Lp.
Stanowisko kierownicze
Tygodniowy wymiar zajęć

1.         

Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie, liczącego:

do 3 oddziałów,

4 do 5 oddziałów

6 i więcej oddziałów

 
 10
 8
 6

2.         

Wicedyrektor przedszkola
10

3.         

Dyrektor szkoły każdego typu, zespołu szkół , liczącej:

do 4 oddziałów

5 do 6 oddziałów

7 do 8 oddziałów

9 do 16 oddziałów

17 i więcej

 
   12
 10
 8
 3

4.         

Wicedyrektor szkoły każdego typu, zespołu szkół , liczącej:

do 16 oddziałów

17 i więcej oddziałów

 
 9
 7

5.         

Kierownik świetlicy szkolnej, liczącej:

31 do 80 wychowanków

81 do 120 wychowanków

powyżej 120 wychowanków

 
14
12
10
       
 

2.    Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do zwalniania nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora szkoły od realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, o którym mowa w ust. 1, w całości lub w części, nie dłużej jednak niż na okres jednego roku szkolnego.

 

3.    Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2 może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach i na wniosek dyrektora szkoły.

 
§ 3

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, reedukatorów, nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin.

 

1.      Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, prowadzonych przez nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów reedukatorów, rehabilitantów i nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, określa poniższa tabela:

 
 
Lp.
Stanowiska
Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
1.        

Pedagodzy i psycholodzy zatrudnieni we wszystkich typach szkół i przedszkoli

20
2.        

Nauczyciele prowadzący zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w tym logopedzi i reedukatorzy

20
3.        

Rehabilitanci i nauczyciele prowadzący gimnastykę korekcyjną

20

 

2.      Dla określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w ustępie 1, przez godzinę rozumie się 60 minut.

 

3.      Nauczycielom zatrudnionym w pełnym wymiarze godzin, a realizującym zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze o różnym tygodniowym wymiarze wynikającym z art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, ustala się obowiązkowy wymiar godzin sumując procent tygodniowego wymiaru godzin dla poszczególnych zajęć. Godziny przydzielone powyżej tak obliczonej liczby godzin przypadających na etat, są godzinami ponadwymiarowymi.

Data publikacji: 24.06.2009 12:49
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 57
Autor: Dariusz Ruta