Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
24.06.2009 15:11

Uchwała Nr XXXI/217/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 czerwca 2009 r.

w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Michałowice oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 72 i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) i art. 19 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późniejszymi zmianami) po zaopiniowaniu przez Związek Nauczycielstwa polskiego Oddział w Pruszkowie, Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1
W budżetach szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Michałowice przeznacza się środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
 
§ 2
Przyjmuje się regulamin gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Michałowice określający szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz nauczycieli emerytów i rencistów w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 4
Traci moc Uchwała Nr XXVII/228/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Michałowice oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2009 roku.
 

 

Załącznik do
Uchwały Rady Gminy NrXXXI/217/2009
z dnia 17 czerwca 2009
 
REGULAMIN
gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Michałowice.
 
§ 1
Gospodarowanie środkami funduszu
1.       Fundusz zdrowotny tworzą środki finansowe wyodrębnione w budżetach szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Michałowice, są przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i stanowią 0,3% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
2.       Środkami, o których mowa w ust. 1 zarządzają dyrektorzy szkół i przedszkoli.
3.       Decyzję o przyznaniu pomocy zdrowotnej podejmuje dyrektor szkoły lub przedszkola, jest ona ostateczna.
 
§ 2
Osoby uprawnione do korzystania z funduszu zdrowotnego
1.       Ze świadczeń funduszu zdrowotnego mogą korzystać:
1)      nauczyciele zatrudnieni w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice, co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru godzin zajęć,
2)      byli nauczyciele – emeryci i renciści – danych szkół i przedszkoli, którzy przeszli na emeryturę lub rentę ze szkół i przedszkoli, dla których Gmina Michałowice jest organem prowadzącym.
 
§ 3
Zasady i warunki przyznawania pomocy zdrowotnej.
1.       Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie jednorazowego, bezzwrotnego świadczenia pieniężnego.
2.       Pomoc zdrowotna przyznawana jest w związku z:
1)      przewlekłą chorobą nauczyciela,
2)      długotrwałym leczeniem szpitalnym z koniecznością dalszego leczenia w domu,
3)      długotrwałym leczeniem specjalistycznym.
3.       Wysokość przyznanego świadczenia pieniężnego uzależnia się od:
1)      przebiegu choroby oraz od okoliczności z tym związanych wpływających na sytuację materialną nauczyciela (konieczność stosowania specjalnej diety, zapewnienia dodatkowej opieki chorego, itp.)
2)      wysokości udokumentowanych poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia,
3)      sytuacji materialnej rodziny nauczyciela po odliczeniu udokumentowanych poniesionych przez nauczyciela kosztów.
4.       Warunkiem przyznania świadczenia zdrowotnego jest złożenie przez nauczyciela wniosku na obowiązującym druku, który stanowi integralną część regulaminu, popartego aktualnym zaświadczeniem lekarskim o chorobie nauczyciela.
5.                   Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia oraz oświadczenie o dochodach przypadających na jednego członka rodziny.
6.                   Wniosek o przyznanie nauczycielowi świadczenia zdrowotnego może złożyć również przełożony nauczyciela, członek rodziny, przedstawiciel związków zawodowych, rada pedagogiczna szkoły lub przedszkola, opiekun, jeżeli nauczyciel nie jest zdolny osobiście do podejmowania czynności w tym zakresie.
7.                   W przypadku jednoczesnego zatrudnienia w dwu lub więcej szkołach lub przedszkolach, nauczyciel zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie wskazując podstawowy stosunek pracy, w którym będzie uprawniony do pomocy zdrowotnej.
8.                   Pomoc zdrowotna udzielana jest raz w roku. W uzasadnionych szczególnie ciężkich przypadkach świadczenie zdrowotne może być przyznane powtórnie w danym roku.
9.                   Odmowa przyznania pomocy z funduszu zdrowotnego nie rodzi prawa do żadnych roszczeń po stronie wnioskodawcy.
10.               Świadczenia zdrowotne będą przyznawane w zależności od uchwalonych środków.
11.               W przypadku braku środków na pełne pokrycie potrzeb świadczenia zdrowotne będą przyznawane w części lub nie będą przyznawane.
12.               Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej
 
…………………………………………………………………………………………………...
Wnioskodawca (imię i nazwisko)
…………………………………………………………………………………………………...
Adres zamieszkania i nr telefonu
…………………………………………………………………………………………………..
Szkoła, przedszkole, w której wnioskodawca jest lub był zatrudniony
 
Uzasadnienie: ……………………………………………………………………………………………………………………
(W załączeniu: aktualne zaświadczenie lekarskie o chorobie nauczyciela, dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia, oświadczenie o dochodach przypadających na jednego członka rodziny)
 
                                                                                         ………………………………………
                                                                                          data i podpis wnioskodawcy
 
Dyrektor szkoły lub przedszkola:
Przyznaję pomoc zdrowotną w wysokości
 
……………                    ……………………
 kwota                              data i podpis
Data publikacji: 24.06.2009 15:11
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 39
Autor: Dariusz Ruta