Urząd Gminy Michałowice
24.06.2009 14:50

Uchwała Nr XXXI/219/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 czerwca 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i art. 58 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1.

1.      Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Michałowice, umów na okres przekraczający rok budżetowy w zakresie bankowej obsługi budżetu Gminy Michałowice i jej jednostek organizacyjnych.

2.      Zaangażowanie na cel określony w ust. 1 środków finansowych ustala się następująco:

1)         w 2009 r. do kwoty – 6 876,80 zł (słownie złotych: sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych 80 groszy),

2)         w 2010 r. do kwoty – 11 788,80 zł (słownie złotych: jedenaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem złotych 80 groszy),

3)         w 2011 r. do kwoty – 11 788,80 zł (słownie złotych: jedenaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem złotych 80 groszy),

4)         w 2012 r. do kwoty – 11 788,80 zł (słownie złotych: jedenaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem złotych 80 groszy),

5)         w 2013 r. do kwoty – 4 912,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące dziewięćset dwanaście złotych).

3.      Źródłem finansowania zobowiązań określonych w ust. 2 będą dochody własne budżetu Gminy Michałowice.

 
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 24.06.2009 14:50
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Dariusz Ruta