Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
24.06.2009 14:54

Uchwała Nr XXXI/222/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 czerwca 2009 r.

w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy Michałowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:

 
§1

Nadać nazwę „Orląt Pęcickich" dla ronda u zbiegu ulic: Pęcickiej i Alei Powstańców Warszawy w Pęcicach.Usytuowanie ronda przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.

 
§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Data publikacji: 24.06.2009 14:54
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 5
Autor: Dariusz Ruta