Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
24.06.2009 15:04

Uchwała Nr XXXI/225/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 czerwca 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Michałowice umowy użyczenia nieruchomości, wchodzącej w skład wspólnoty gruntowej wsi Sokołów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 221, położonej we wsi Sokołów, gmina Michałowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie przez Wójta Gminy Michałowice umowy użyczenia nieruchomości wchodzącej w skład wspólnoty gruntowej wsi Sokołów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 221, położonej we wsi Sokołów, gmina Michałowice, na okres 15 lat. 

 
§ 2

Nieruchomość, o której mowa w § 1, przeznacza się na cele mające charakter kulturalno-sportowy.

 
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 24.06.2009 15:04
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 8
Autor: Dariusz Ruta