Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
29.06.2009 16:23

Uchwała Nr XXXII/226/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 czerwca 2009 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 1 pkt 7 i ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1.

Stwierdza się wygaśnięcie mandatu Wójta Gminy Michałowice Pana Romana Lawrence z dniem 20 czerwca 2009 r. z powodu śmierci.

 
§ 2.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Michałowice do niezwłocznego przesłania niniejszej uchwały Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie.

 
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 29.06.2009 16:23
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Dariusz Ruta