Urząd Gminy Michałowice
29.07.2009 12:42

Uchwała Nr XXXIII/228/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 lipca 2009 r.

w sprawie nabycia przez Gminę Michałowice części nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ew. nr 486, położoną we wsi Opacz Kolonia, gmina Michałowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit a, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami), Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1

Wyraża się zgodę na nabycie na podstawie umowy kupna - sprzedaży przez Gminę Michałowice własności części nieruchomości gruntowej uregulowanej w KW nr 2642, po geodezyjnym jej wydzieleniu z działki ew. nr 486, położonej w obrębie ewidencyjnym Opacz Kolonia na poszerzenie ul. Ryżowej z przeznaczeniem pod budowę ronda na skrzyżowaniu tej ulicy z ulicą Środkową.

 
§ 2

Źródłem pokrycia kosztów nabycia nieruchomości będą środki własne budżetu Gminy.

 
§ 3

Nabytą nieruchomość gruntową, wymienioną w § 1 przeznacza się na powiększenie gminnego zasobu nieruchomości Gminy Michałowice.

 
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 29.07.2009 12:42
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta