Urząd Gminy Michałowice
29.07.2009 12:31

Uchwała Nr XXXIII/229/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 lipca 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorową dostawę wody oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków z nieruchomości z terenu Gminy Michałowice.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ), art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  Rada Gminy uchwala co następuje:

 
§ 1

Zatwierdza się taryfę za zbiorową dostawę wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków w wysokości:

 

1)      2,60 zł netto za 1 m3 wody przeznaczonej do spożycia przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych za zużytą wodę do 3 m3 na osobę na miesiąc,

2)      3,75 zł netto za 1 m3 wody przeznaczonej dla innych odbiorców oraz osób fizycznych w gospodarstwach domowych za zużytą wodę powyżej 3 m3 na osobę na miesiąc,

3)      4,35 zł netto za dostawę 1 m3 wody bezpowrotnie zużytej,

4)      4,50 zł netto za 1 m3 ścieków komunalnych odprowadzonych do gminnych urządzeń kanalizacyjnych,

5)      4,37 zł netto za 1 m3 ścieków komunalnych, odprowadzonych do gminnych urządzeń kanalizacyjnych, dla nieruchomości posiadających przydomowe przepompownie ścieków, które czerpią energię do pracy z gospodarstwa domowego Dostawcy.

 
§ 2 

Taryfa, o której mowa w § 1 obowiązuje od dnia 01.09.2009 r. do dnia 31.08.2010 r.

 
§ 3 

Traci moc Uchwała Nr XXI/141/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 lipca 2008 r. w sprawie stawek opłat za dostawę wody oraz za odprowadzanie ścieków z nieruchomości z terenu Gminy Michałowice.

 
§ 4 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 5 

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń we wszystkich miejscowościach Gminy Michałowice.

 
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 r.
Data publikacji: 29.07.2009 12:31
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta