Urząd Gminy Michałowice
10.09.2009 11:24

Uchwała nr XXXIV/234/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 04 września 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Gminy Michałowice prawa użytkowania nieruchomości, wchodzącej w skład wspólnoty gruntowej wsi Sokołów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 221, położonej we wsi Sokołów, gmina Michałowice oraz uchylenia Uchwały Rady Gminy Michałowice Nr XXXI/225/2009 z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Michałowice umowy użyczenia nieruchomości, wchodzącej w skład wspólnoty gruntowej wsi Sokołów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 221, położonej we wsi Sokołów, gmina Michałowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit a, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 252 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 ze zm.), Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wyrazić zgodę na ustanowienie na rzecz Gminy Michałowice nieodpłatnie prawa użytkowania nieruchomości, wchodzącej w skład wspólnoty gruntowej wsi Sokołów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 221, położonej we wsi Sokołów, gmina Michałowice, na okres 21 lat.

 
§ 2

Źródłem pokrycia kosztów sporządzenia aktu notarialnego będą środki własne budżetu Gminy.

 
§ 3

Nieruchomość gruntową, wymienioną w § 1, obciążoną na rzecz Gminy Michałowice prawem użytkowania, przeznaczyć na budowę zespołu boisk „Orlik 2012”.

 
§ 4

Uchylić Uchwałę Rady Gminy Michałowice Nr XXXI/225/2009 z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Michałowice umowy użyczenia nieruchomości, wchodzącej w skład wspólnoty gruntowej wsi Sokołów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 221, położonej we wsi Sokołów, gmina Michałowice.

 
§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 10.09.2009 11:24
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 7
Autor: Dariusz Ruta