Urząd Gminy Michałowice
10.09.2009 11:32

Uchwała Nr XXXIV/235/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 04 września 2009 r.

w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy Michałowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:

 
§1

Nadać nazwę „Rondo im. Romana Lawrence" dla ronda u zbiegu ulic: Raszyńskiej, Polnej i Jaworowej w Michałowicach OsiedluUsytuowanie ronda przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.

 
§2

Wykonanie uchwały powierza się osobie pełniącej funkcję Wójta Gminy Michałowice.

 
§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Załączniki

Data publikacji: 10.09.2009 11:32
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Dariusz Ruta