Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
10.09.2009 11:33

Uchwała Nr XXXIV/236/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 04 września 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości położonej we wsi Michałowice Osiedle, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmian.) oraz art. 37 ust. 1, 2 i 4, w związku z art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmian.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 
§1

Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości uregulowanej w KW nr 33474, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 236/4, o powierzchni 528 m2, położoną w obrębie ewidencyjnym Michałowice Osiedle przy ul. Ludowej 7, zabudowanej budynkiem dwukondygnacyjnym o kubaturze 1 633,7 m3 i powierzchni pomieszczeń netto 331,91 m2.

 
§2

Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości opisanej w §1, jeśli oddana zostanie w dzierżawę na rzecz „RES-MED 40” Spółka z o.o. z przeznaczeniem na prowadzenie działalności leczniczej.

 
§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 10.09.2009 11:33
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Dariusz Ruta