Urząd Gminy Michałowice
10.09.2009 11:36

Uchwała XXXIV/237/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 04 września 2009 r.

w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych części nieruchomości gruntowej, uregulowanej w KW 33195, położonej we wsi Michałowice Osiedle, gmina Michałowice, stanowiącej część działki ew. nr 1515/8.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit a, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami), Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1

Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych na własność Gminy Michałowice części nieruchomości gruntowej uregulowanej w księdze wieczystej KW 33195, po geodezyjnym jej wydzieleniu z działki ew. nr 1515/8, położonej we wsi Michałowice Osiedle, gmina Michałowice z przeznaczeniem pod stację uzdatniania wody.

 
§ 2

Źródłem pokrycia kosztów zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Michałowice części nieruchomości opisanej § 1 będą dochody własne budżetu Gminy.

 
§ 3

Nabytą nieruchomość gruntową, wymienioną w § 1 przeznaczyć na powiększenie gminnego zasobu nieruchomości Gminy Michałowice.

 
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 10.09.2009 11:36
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Dariusz Ruta