Urząd Gminy Michałowice
14.10.2009 13:14

Uchwała nr XXXVI/240/2009 Rady Gminy Michałowice Z dnia 08 października 2009r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych na terenie Gminy Michałowice

Na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( tj. Dz. U. z 2007 Nr 19 poz. 115 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:

 
§ 1

Za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych / niezwiązane z budową, przebudową, remontem utrzymaniem i ochroną  dróg/ stawka opłaty za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego na cele prowadzenia robót  za każdy dzień zajęcia wynosi:

1) przy zajęciu do 50% szerokości jezdni-8,00 zł,
2) przy zajęciu powyżej 50% szerokości jezdni –10,00zł,
3) pozostałe elementy pasa drogowego ( chodnik, pobocze, trawnik)- 5,00zł .
 
§ 2

Za zajęcie 1mpowierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi stawka opłaty rocznej wynosi:

1)      za umieszczenie przewodów sieci i przyłączy: gazowych, energetycznych i  telekomunikacyjnych w pasie drogowym- 50,00 zł,

2)      za umieszczenie przewodów sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłowniczych oraz urządzeń wodnych   w pasie drogowym-20,00 zł,

3)      za umieszczenie na drogowym obiekcie inżynierskim urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi -100,00zł.

 
§3

Za zajęcie 1m2 pasa drogowego pod obiekty budowlane nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz powierzchni reklamy stawka opłaty za dzień wynosi –1,00zł.

 

§ 4

Za zajęcie 1m2 pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w §1-3stawka opłaty za dzień wynosi –1,00zł.

 

§ 5

1.Zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1m2 lub powierzchni pasa drogowego

   zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1m2 jest

   traktowane jak zajęcie 1m2.

2.Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

 
§ 6

 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 7

Traci moc  Uchwała Rady Gminy Michałowice Nr XX /145/2004 z dnia 18 czerwca 2004r.  w sprawie ustaleniastawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych na terenie Gminy Michałowice z póżniejszymi zmianami.

 
§ 8

 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Data publikacji: 14.10.2009 13:14
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 229
Autor: Dariusz Ruta