Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
12.10.2009 13:16

Uchwała Nr XXXVI/241/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 października 2009 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/224/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z Gminą Miasta Pruszkowa, dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ciągu drogowego złożonego z ul. Ireny i Podhalańskiej w Komorowie oraz budowy wodociągu w ul. Ireny w Komorowie”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 w związku z art. 10 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:

 
 
§ 1.

Uchwale Nr XXXI/224/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z Gminą Miasta Pruszkowa, dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ciągu drogowego złożonego z ul. Ireny i Podhalańskiej w Komorowie oraz budowy wodociągu w ul. Ireny w Komorowie”, wprowadza się następujące zmiany:

1)   w § 1. ust. 2 kwotę: „3.822.000 zł.” zastępuje się kwotą: „4.135.000 zł.”.

2)   w § 1. ust. 3 kwotę: „1.500.000 zł.” zastępuje się kwotą: „700.000 zł.”.

 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 12.10.2009 13:16
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta