Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
12.10.2009 13:35

Uchwała Nr XXXVI/243/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 października 2009 r.

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu polegającej na budowie dwuotworowego rurociągu wraz z kablem światłowodowym na części działki nr ew. 233, położonej w obrębie ewidencyjnym wieś Pęcice, stanowiącej własność Gminy Michałowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) oraz art. 3051 Kodeksu cywilnego, Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1

Wyraża się zgodę na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Telekomunikacji Polskiej S.A., polegającej na budowie dwuotworowego rurociągu wraz z kablem światłowodowym, na części działki ew. nr 233, położonej w obrębie ewidencyjnym wieś Pęcice, gmina Michałowice, stanowiącej własność Gminy Michałowice, zgodnie z przebiegiem wskazanym w załączniku do uchwały.

 
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 12.10.2009 13:35
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 5
Autor: Dariusz Ruta