Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
12.10.2009 13:38

Uchwała Nr XXXVI/244/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 października 2009 roku.

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Michałowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 8 ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398)  Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1.

Ustala się wynagrodzenie miesięczne dla Pana Krzysztofa Grabki Wójta Gminy Michałowice w wysokości 9. 832,00

 zł brutto w tym:
a)      wynagrodzenie zasadnicze w wysokości        5.000,00 zł.
b)      dodatek funkcyjny w wysokości                     1.900,00 zł.
c)      dodatek specjalny 28 % w wysokości             1.932,00 zł.
d)      dodatek za wysługę lat 20% tj. w wysokości 1.000,00 zł.
 
§ 2.

Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 obowiązuje od dnia 21 września 2009r.

 
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Michałowice.

 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 12.10.2009 13:38
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 25
Autor: Dariusz Ruta