Urząd Gminy Michałowice
12.10.2009 13:27

Uchwała XXXVI/242/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 08 października 2009 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Michałowice nieruchomości gruntowej, uregulowanej w KW WA1P/00027253/0, położonej we wsi Reguły, gmina Michałowice, stanowiącej działki ew. nr 410 i 416/1.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit a, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami), w związku z art. 9021 Kodeksu cywilnego, Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1

Wyraża się zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Michałowice nieruchomości gruntowej, uregulowanej w KW WA1P/00027253/0, położonej we wsi Reguły, gmina Michałowice, stanowiącej działki ew. nr 410 i 416/1.

 
§ 2

Źródłem pokrycia kosztów zawarcia umowy notarialnej będą środki własne budżetu Gminy.

 
§ 3

Nabytą nieruchomość gruntową, wymienioną w § 1 przeznaczyć na powiększenie gminnego zasobu nieruchomości Gminy Michałowice.

 
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 12.10.2009 13:27
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 5
Autor: Dariusz Ruta