Urząd Gminy Michałowice
27.11.2009 12:59

Uchwała Nr XXXVII/246/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2009 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1.
Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2010 r. obowiązujących na terenie Gminy Michałowice:
1) od gruntów:
a)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,73 zł od 1m² powierzchni,
b)      pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,90 zł   od 1 ha powierzchni,

c)      od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,20 zł od 1m² powierzchni;

2) od budynków lub ich części:
a)      mieszkalnych  0,60 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

b)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 19,60 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

c)      zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym9,24 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
d)      zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

e)      od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 3,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.

Data publikacji: 27.11.2009 12:59
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 5
Autor: Dariusz Ruta