Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
29.12.2009 10:28

Uchwała Nr XXXVIII/263/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2009 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Ewy Gawrych i Pani Jolanty Salińskiej na działanie Wójta Gminy Michałowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 229 pkt.3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) Rada Gminy Michałowice, uchwala co następuje:

 
§ 1.

Uznaje się skargę wniesioną przez Panią Ewę Gawrych i Panią Jolantę Salińską  na działanie Wójta Gminy Michałowice za bezzasadną – zgodnie z uzasadnieniem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 
§ 2.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Michałowice do przesłania niniejszej uchwały skarżącemu.

 
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik do uchwały
Nr XXXVIII/263/2009
Rady Gminy Michałowice
z dnia 21 grudnia 2009r. 
 
UZASADNIENIE
 

W dniu 7 września 2009 roku do Rady Gminy Michałowice wpłynęła skarga Pani Ewy Gawrych  i pani Jolanty Salińskiej na działania Wójta Gminy Michałowice.

Z treścią skargi Przewodniczący Rady Gminy Michałowice zapoznał Radę Gminy Michałowice podczas XXXVI sesji w dniu 8 października 2009 roku.

W wyniku decyzji Rady Gminy sprawa została skierowana do zbadania przez Komisję Rewizyjną.

W wyniku swoich prac Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się i przeanalizowaniu całej zgromadzonej w tej sprawie dokumentacji, wypracowała opinię, która została przedstawiona Radzie Gminy podczas XXXVIII sesji, w dniu 21 grudnia 2009 roku w następującej treści.

         „ W trakcie rozpatrywania skargi Komisja Rewizyjna zapoznała się z :

-pismem Ewy Gawrych i Jolanty Salińskiej z dnia 04.09.2009 dotyczącym drogi Rzemieślniczej w Nowej Wsi

-skargą Ewy Gawrych i Jolanty Salińskiej z dnia 07.09.2009 na działanie Wójta Gminy w Michałowicach (wraz z załącznikami)

-pismem Ewy Gawrych i Jolanty Salińskiej z dnia 24.09.2009 w sprawie skargi na nieprawidłowości jakich dopuścił się Wójt Gminy oraz wezwanie Wójta do naprawienia szkód

-pismem RS/NW/27/09 Sołectwa Nowa Wieś z dnia 23.11.2009

-pismem KP-Dz-5410/09 z dnia 08.12.2009 z Komisariatu Policji W Michałowicach z/s w Regułach

Ponadto radni wchodzący w skład Komisji przeprowadzili indywidualne wizje w ul. Rzemieślniczej.

Po dogłębnej analizie Komisja Rewizyjna nie stwierdza zasadności zarzutów zawartych w złożonej skardze i odnosi się do nich następująco:

-Ulica Rzemieślnicza nie spełnia obecnie standardów jednakże Komisja zauważa, że powstałą ona w odległym czasie (przed II Wojną Światową) i w związku z tym nie można tych wymagań do tej drogi odnosić. Ponadto Gmina nie posiada własności działki stanowiącej ul. Rzemieślniczą.

-Wg. Służb inżynieryjnych remont drogi przygotowany i przeprowadzony został zgodnie ze sztuką budowlaną. Przeprowadzono wstępne wykorytowanie a następnie wykonano nawierzchnię z destruktu bitumicznego na podbudowie z betonowego tłucznia. Niweleta podłużna i poprzeczna zostały wykonane prawidłowo. Tym samym nie jest uzasadniony zarzut o podniesieniu jej o 60:70cm.

Dla zabezpieczenia przed nadmierną ilością spływającej wody przy podmurówce położony destrukt nie został zagęszczony.

Jednym z powodów obniżania się poziomu działki może być nieszczelne szambo i wylewające się na zewnątrz ścieki.

-Uszkodzone podczas prac remontowych elementy podmurówki zostaną przez wykonawcę naprawione.

-Postawienie znaku zakazu wjazdu ciężkich pojazdów oraz wprowadzenie zakazu wjazdu od strony ul. Wspólnej nie jest przewidziane w projektowanej organizacji ruchu.

-Zgodnie z Urzędową Notatką KP Michałowice z dnia 05.09.2009r. prowadzący przy ul. Brzozowej 9 interwencję funkcjonariusz nie wypowiadał się na temat prawidłowości wykonanych robót przy ul. Rzemieślniczej.

 

Komisja Rewizyjna zdając sobie sprawę z uciążliwości wynikającej z faktu zamieszkania przy tak wąskiej i gęsto zabudowanej ulicy nie dopatruje się degradacji posesji przy ul. Brzozowej 9 związanej z przeprowadzonym na zlecenie Gminy remontem ul. Rzemieślniczej.

W związku z powyższym, a także biorąc pod uwagę opinię Samorządu Nowej Wsi Komisja Rewizyjna uznaje, że skarga pani Ewy Gawrych i Pani Jolanty Salińskiej na działanie Wójta Gminy w Michałowicach nie znajduje uzasadnienia”.

 

Biorąc pod uwagę powyższe fakty Rada Gminy Michałowice uznaje powyższą skargę za bezzasadną.

Data publikacji: 29.12.2009 10:28
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 18
Autor: Dariusz Ruta