Urząd Gminy Michałowice
30.11.2010 11:36

Projekt uchwały

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Michałowice
(projekt)
 

Uchwała Nr ………..

Rady Gminy Michałowice

z dnia …………………… 2010 r.
 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Michałowice

 

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 
§ 1.

Stwierdzić, że w głosowaniu tajnym Przewodniczącym Rady Gminy Michałowice został wybrany……………………………………….. .

 
§ 2.

Protokół Komisji Skrutacyjnej z tajnego głosowania stanowi integralną część uchwały.

 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 30.11.2010 11:36
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 6
Autor: Dariusz Ruta