Urząd Gminy Michałowice
09.12.2010 14:03

Projekt uchwały

w sprawie ustalenia składu osobowego doraźnej Komisji ds. Inwentaryzacji Mienia Komunalnego

 (projekt)

Uchwała Nr
Rady Gminy Michałowice
z dnia … grudnia 2010
 

w sprawie ustalenia składu osobowego doraźnej Komisji ds. Inwentaryzacji Mienia Komunalnego

 

Na podstawie art. 21 ust. 1   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 10 i 11 ust.2 Statutu Gminy Michałowice stanowiącego załącznik do uchwały Nr LVIII/427/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 09 października 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Michałowice -  Rada Gminy uchwala, co następuje:

 
§ 1.

Ustala się liczbę członków doraźnej Komisji ds. Inwentaryzacji Mienia Komunalnego na …… osoby.

 
§ 2.

Na członków doraźnej Komisji ds. Inwentaryzacji Mienia Komunalnego powołuje się   następujących radnych:

 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                                                        Przewodniczący   Rady

                                                                                                                 Paweł Rajski

Data publikacji: 09.12.2010 14:03
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta