Urząd Gminy Michałowice
09.12.2010 14:22

Projekt uchwały

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej

 (projekt)

Uchwała Nr
Rady Gminy Michałowice
z dnia    grudnia 2010r.
 

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 10 i 11 ust.2 Statutu Gminy Michałowice stanowiącego załącznik do uchwały Nr LVIII/427/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 09 października 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Michałowice - Rada Gminy uchwala, co następuje:

 
§ 1.

Ustala się liczbę członków Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej na  ……...  osób.

 
§ 2.

Na członków Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej powołuje się następujących radnych:

 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

                                                                                                         Przewodniczący Rady

                                                                                                                 Paweł Rajski

Data publikacji: 09.12.2010 14:22
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta