Urząd Gminy Michałowice
09.12.2010 14:14

Projekt uchwały

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Michałowice

 (projekt)

 

Uchwała Nr …….

Rady Gminy Michałowice

z dnia ………………. 2010 r.

 

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Michałowice

 
 

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 
§ 1.

Stwierdza się, że w głosowaniu tajnym Wiceprzewodniczącymi Rady Gminy Michałowice zostali wybrani:

1) ……………………….
2) ……………………….
 
§ 2.

Protokół Komisji Skrutacyjnej z tajnego głosowania stanowi integralną część uchwały.

 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                                                           Przewodniczący   Rady

                                                                                                                 Paweł Rajski

Data publikacji: 09.12.2010 14:14
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Dariusz Ruta