Urząd Gminy Michałowice
22.12.2010 14:46

Projekt uchwały

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Michałowice
(projekt)
 
Uchwała Nr
Rady Gminy Michałowice
z dnia …. grudnia 2010 roku.
 

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Michałowice

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 8 ust.2 i 36 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398)  Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1.

1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne dla Pana Krzysztofa Grabki Wójta Gminy  Michałowice w wysokości 10.348,00zł brutto w tym:

a)      wynagrodzenie zasadnicze w wysokości          5.300,00 zł.
b)      dodatek funkcyjny w wysokości                       1.900,00 zł.
c)      dodatek specjalny 29 % w wysokości               2.088,00zł.
d)      dodatek za wysługę lat 20 % tj. w wysokości   1.060,00 zł.

2. Ponadto Wójtowi zgodnie z odrębnymi przepisami przysługuje nagroda jubileuszowa i dodatkowe wynagrodzenie roczne.

 
§ 2.

Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 obowiązuje od dnia 14  grudnia 2010r.

 
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Michałowice.

 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 22.12.2010 14:46
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 9
Autor: Dariusz Ruta