Urząd Gminy Michałowice
24.03.2010 12:37

Projekt uchwały

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o określenie rodzaju miejscowości Pęcice Małe, gmina Michałowice, jako "wieś".
Projekt
Uchwała Nr  ………………/2010
Rady Gminy Michałowice
z dnia ……………………… 2010 r.
 

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o określenie rodzaju miejscowości Pęcice Małe, gmina Michałowice, jako „wieś”.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1612 ze zmianami), Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1

Występuje się z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o określenie rodzaju miejscowości dla miejscowości Pęcice Małe jako „wieś”.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 24.03.2010 12:37
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta