Urząd Gminy Michałowice
24.03.2010 12:48

Projekt uchwały

W sprawie sprzedaży nieruchomości rolnej położonej we wsi Granica gmina Michałowice stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.
Projekt

Uchwała Nr …/…../2010

Rady Gminy Michałowice

z dnia …………….

 

W sprawie sprzedaży nieruchomości rolnej położonej we wsi Granica gmina Michałowice stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz . U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości rolnej stanowiącej działkę nr ew. 596 o pow. 800 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym Granica, uregulowanej w księdze wieczystej KW Nr WA1P/00020903/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie.

 
§ 2

Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego, o którym mowa w § 1 przeznacza się w 95 % na cele inwestycyjne na terenie Gminy Michałowice.

 
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 24.03.2010 12:48
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Dariusz Ruta