Urząd Gminy Michałowice
24.03.2010 12:25

Projekt uchwały

zmieniająca uchwałę Nr XII/70/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Michałowice.

Uchwała Nr          /2010

Rady Gminy Michałowice

z dnia               2010r.

 

zmieniająca uchwałę Nr XII/70/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie przyjęcia  Regulaminuprzyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Michałowice.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 403 ust. 2  w związku z art. 400a ust. 1 pkt 5 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 105 z późn. zm.) oraz art. 16 ustawy z 20 listopada 
2009 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 215 poz. 1664), Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1

W uchwale Nr XII / 70 / 2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Regulaminuprzyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
 i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Michałowice wprowadza się następujące zmiany:

 

1)   Tytuł uchwały otrzymuje następujące brzmienie: „w sprawie przyjęcia Regulaminuprzyznawania dofinansowania ze środków budżetu gminy osobom fizycznym na usuwanie
 i utylizację odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Michałowice”.

2)   W § 1 ust. 1 uchwały wyrazy: „Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” zastępuje się wyrazami: „budżetu gminy”.

3)   Tytuł załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie: „Regulamin przyznawania dofinansowania ze środków budżetu gminy osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych
 i gospodarczych”

4)   W § 4 załącznika do uchwały wyrazy: „z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska” zastępuje się wyrazami: „w budżecie gminy”.

5)   § 7 załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie: „W każdym roku na dofinansowanie zadań wymienionych w § 2 oraz zadań, które przeszły do realizacji z roku poprzedniego, przeznacza się kwotę, której wysokość ustalona jest w Uchwale Budżetowej na dany rok budżetowy”.

6)   Tytuł załącznika nr 3 do regulaminu otrzymuje brzmienie: „wniosek o dofinansowanie 
z budżetu gminy osobom fizycznym na realizację prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych”.

  
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Data publikacji: 24.03.2010 12:25
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Dariusz Ruta