Urząd Gminy Michałowice
24.03.2010 12:55

Projekt uchwały

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z Gminą Piastów, dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ul. Daniłowskiego na odcinku od ul. Sienkiewicza w Piastowie do końca w Regułach".
PROJEKT

Uchwała Nr ………………/2010

Rady Gminy Michałowice

z dnia ………… 2010 r.

 
 

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z Gminą Piastów, dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Daniłowskiego na odcinku od ul. Sienkiewicza w Piastowie do końca w Regułach”.

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 w związku z art. 10 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:

 
§ 1.

1.    Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do zawarcia Porozumienia z Gminą Piastów w sprawie: przeprowadzenia zadania inwestycyjnego pt.: „Przebudowa ul. Daniłowskiego na odcinku od ul. Sienkiewicza w Piastowie do końca w Regułach”.

2.    Wyraża się zgodę na przeznaczenie, na współfinansowanie inwestycji wymienionej w 
ust. 1, przez Gminę Michałowie w roku 2010 – 100.000 zł. i w 2011 – 300.000 zł.

3.    Kwoty przeznaczone na finansowanie inwestycji wymienionej w ust. 1 pochodzić będą z dochodów własnych Gminy.

 
§ 2.

Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w Porozumieniu pomiędzy Gminą Michałowice a Gminą Piastów.

 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 24.03.2010 12:55
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta