Urząd Gminy Michałowice
24.03.2010 12:46

Projekt uchwały

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy dzierżawy z PKP S.A. Odział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie.
projekt

Uchwała Nr ……. / ……. / 2010

Rady Gminy Michałowice

z dnia ……………………… 2010 r.

 

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy dzierżawy z PKP S.A. Odział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 
§ 1
  1. Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy pomiędzy PKP S.A. Odział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie a Gminą Michałowice części działki ewidencyjnej nr 1289/1, położonej w obrębie Michałowice Osiedle, Gmina Michałowice, o łącznej powierzchni około 200m2, wzdłuż ulicę Kuklińskiego w Michałowicach Osiedlu, na cele związane z realizacją zadań własnych Gminy wynikających z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tj. budowa parkingu i urządzenie drogi.
  2. Finansowanie zadania określonego w pkt. 1 następować będzie do wysokości środków zapisanych na ten cel w budżecie Gminy Michałowice.
 
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 24.03.2010 12:46
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 8
Autor: Dariusz Ruta