Urząd Gminy Michałowice
12.05.2014 12:45

Projekt uchwały

w sprawie nadania nazwy placowi położonemu we wsi Komorów , Gmina Michałowice

Uchwała Nr …/…../2010

Rady Gminy Michałowice

z dnia …………….

 

w sprawie nadania nazwy placowi położonemu we wsi Komorów , Gmina Michałowice

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 13 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1

Istniejącemu placowi, złożonemu z działek oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu Komorów Osiedle jako działki nr ew. 621 i 491, nadać nazwę „Plac ks. kan. Tadeusza Kozłowskiego”. Granice „Placu ks. kan. Tadeusza Kozłowskiego” określa mapa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

 
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Data publikacji: 12.05.2014 12:45
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Urząd Gminy Michałowice