Urząd Gminy Michałowice
30.06.2010 11:27

Projekt uchwały

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorową dostawę wody oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków z nieruchomości z terenu Gminy Michałowice
(projekt)
Uchwała Nr ……./2010
Rady Gminy Michałowice
z dnia ………….. r.
 

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorową dostawę wody oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków z nieruchomości z terenu Gminy Michałowice.

 

Na podstawie art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ), art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  Rada Gminy uchwala, co następuje:

 
§ 1.

Przedłuża się czas obowiązywania taryf za zbiorową dostawę wody i zbiorowe odprowadzenie ścieków uchwalonych Uchwałą Nr XXI/229/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie stawek opłat za dostawę wody oraz za odprowadzanie ścieków z nieruchomości z terenu Gminy Michałowice na okres od dnia 01.09.2010 r. do dnia 31.08.2011 r.

 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3. 

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń we wszystkich miejscowościach Gminy Michałowice oraz na stronie internetowej Gminy.

 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 30.06.2010 11:27
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 10
Autor: Dariusz Ruta