Urząd Gminy Michałowice
30.06.2010 11:43

Projekt uchwały

w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat lokalu użytkowego nr 1 położonego w Komorowie gm. Michałowice
Projekt
 
Uchwała Nr … / … / 2010
Rady Gminy Michałowice
z dnia …………….. 2010 r.
 

w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat lokalu użytkowego nr 1 położonego w Komorowie gm. Michałowice

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 
§1

Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat dotychczasowemu dzierżawcy Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Lekarska – Zdrowie” Spółka z o.o. lokalu użytkowego nr 1 o powierzchni 247,8 m2 znajdującego się w Komorowie przy ul. Turkusowej 5.

 
§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 30.06.2010 11:43
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 8
Autor: Dariusz Ruta