Urząd Gminy Michałowice
30.06.2010 11:52

Projekt uchwały

w sprawie przejęcia na własność Gminy Michałowice porzuconego pojazdu marki Fiat 126p, rok produkcji 1991
projekt

UCHWAŁA Nr .............. /2010

Rady Gminy Michałowice

z dnia .........................2010r.

 

w sprawie przejęcia na własność Gminy Michałowice porzuconego pojazdu marki Fiat 126p, rok produkcji 1991.

 
Na podstawie art. 50a ust.2 i 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz.908, z późń. zm. ) oraz § 8 ust.2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2007r. w sprawie usuwania pojazdów ( Dz. U. Nr 191, poz. 1377 ), Rada Gminy uchwala co następuje:
 
§ 1

Orzec o przejęciu na własność Gminy Michałowice porzuconego pojazdu marki Fiat 126p, rok produkcji 1991.

 
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 3
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 30.06.2010 11:52
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta