Urząd Gminy Michałowice
30.06.2010 11:44

Projekt uchwały

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice
projekt

Uchwała Nr … / … / 2010

Rady Gminy Michałowice

z dnia …………….. 2010 r.

 

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:

 
§1

Istniejącej drodze stanowiącej działkę nr ew. 172/2 ; 172/3, położonej w obrębie geodezyjnym Opacz Mała, gmina Michałowice, nadać nazwę „Słonecznikowa ”. Przebieg ulicy „Słonecznikowa” określa mapa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

 
§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Data publikacji: 30.06.2010 11:44
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 6
Autor: Dariusz Ruta