Urząd Gminy Michałowice
21.09.2010 13:32

Projekt uchwały

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obejmującego fragmenty obrębów geodezyjnych wieś Granica i wieś Nowa Wieś
 (projekt)
Uchwała Nr ___/____/2010
Rady Gminy Michałowice
z dnia ___ ____________ 2010
 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obejmującego fragmenty obrębów geodezyjnych wieś Granica i wieś Nowa Wieś. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), w wykonaniu uchwały Rady Gminy Michałowice Nr XXIII/159/2008 z dnia 12 listopada 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obejmującego fragmenty obrębów geodezyjnych wieś Granica i wieś Nowa Wieś Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
Rozdział 1
Zakres obowiązywania planu.

§ 1.

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragmenty obrębów geodezyjnych wieś Granica i wieś Nowa Wieś, zwany dalej „planem”, składający się z:

1)    części tekstowej planu stanowiącej treść uchwały;

2)    części graficznej – rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały;

3)    rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu – stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały;

4)    rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania – stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały.

2. Granice planu są oznaczone na rysunku planu. Wyznaczają je północno-wschodnia granica działki nr ew. 553 w obrębie geodezyjnym wieś Nowa Wieś stanowiącej ulicę Główną, południowo-wschodnie granice działek nr ew. 535/2, 535/3, 535/4, 535/5 i 535/6 w obrębie geodezyjnym wieś Nowa Wieś i działki nr ew. 185/46 w obrębie geodezyjnym wieś Granica stanowiących ul. Warszawską w ramach terenu kolejowego oraz wschodnie ewidencyjne granice działek nr 187, 270/4, 272, 273/1, 274, 499/2, 499/3, 499/5, 499/10 i 502/1 w obrębie geodezyjnym wieś Granica.

 

§ 2.

Plan zawiera ustalenia dotyczące:

1)    przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2)   zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3)    zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4)    zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

5)    wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

6)    parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy oraz procentowe wskaźniki terenów biologicznie czynnych;

7)    szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem;

8)    szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy;

9)    zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

10) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

11) stawek procentowych służących naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości;

 

§ 3.

1. Ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne zawarte na rysunku planu:

1)    granice obszarów objętych planem miejscowym;

2)    linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oraz ich oznaczenia;

3)    symbole określające przeznaczenie poszczególnych terenów wyznaczonych na rysunku planu;

4)    nieprzekraczalne linie zabudowy;

5)   wloty komunikacji kołowej;

2. Pozostałe oznaczenia graficzne zawarte na rysunku planu, a nieujęte w ust. 1, nie stanowią ustaleń planu.

 
§ 4.
1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)    planie - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragmenty obrębów geodezyjnych wieś Granica i wieś Nowa Wieś,      położonych na terenie gminy Michałowice;

2)    nieprzekraczalnych liniach zabudowy - należy przez to rozumieć, wyznaczone na działce linie określające najmniejszą dopuszczalną odległość budynku od ulicy, ciągu pieszego, wnętrza podwórka lub innych obiektów;

3)    maksymalnej wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć nieprzekraczalny wymiar pionowy (w metrach) mierzony od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku, niebędącym wyłącznie wejściem do pomieszczeń gospodarczych i technicznych, do górnej najwyższej krawędzi dachu;

4)    maksymalnej ilości kondygnacji - należy przez to rozumieć nieprzekraczalną ilość kondygnacji użytkowych nadziemnych budynku;

5)    maksymalnej powierzchni zabudowanej – należy przez to rozumieć największą nieprzekraczalną wielkość powierzchni rzutu kondygnacji parterowej wszystkich budynków na działce;

6)    powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć teren z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10m2, oraz wodę powierzchniową na tym terenie;

7)    wskaźniku minimalnej powierzchni biologicznie czynnej na działce - należy przez to rozumieć najmniejszą nieprzekraczalną wartość procentową stosunku powierzchni terenu biologicznie czynnego na terenie działki inwestycyjnej (terenu) do całkowitej powierzchni działki inwestycyjnej (terenu);

8) segmencie – należy przez to rozumieć budynek, w którym dopuszcza się wydzielenie wyłącznie jednego lokalu mieszkalnego. Każdy segment powinien być zlokalizowany na odrębnej działce oraz stanowić konstrukcyjnie samodzielną całość;

9)    informacji komercyjnej - należy przez to rozumieć znaki i szyldy umieszczane na budynku mieszczącym działalność, której te znaki lub szyldy dotyczą, oraz zwiastuny szyldów i tablice informacyjne umieszczane na bramie wejściowej działki będącej   miejscem tej działalności, a także umieszczane w przestrzeni publicznej znaki, tablice i zwiastuny dopuszczone przez system informacji dla gminy Michałowice;

10) reklamie - należy przez to rozumieć inne niż informacja komercyjna określona w pkt. 9) tablice reklamowe, znaki, szyldy, zwiastuny lub inne nośniki reklamowe, umieszczone na działkach prywatnych lub w przestrzeni publicznej, z wyłączeniem znaków drogowych oraz znaków, tablic i zwiastunów dopuszczonych przez system informacji dla gminy Michałowice.

11) usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć usługi, dla których nie jest, ani nie może być wymagany obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Usługi, dla których nie jest wymagane uzyskanie decyzji

2.    W odniesieniu do innych określeń użytych w planie i nieujętych w §4 ust.1, przyjęto definicje zgodne z obowiązującymi przepisami i aktami prawnymi.

 
Rozdział 2

Ustalenia szczegółowe w zakresie zabudowy i zagospodarowania terenów.

§ 5.

Określa się przeznaczenie terenów na poszczególne cele poprzez zdefiniowanie ich funkcji, odnosząc odpowiednie ustalenia w tym zakresie do terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, zwanych dalej terenami.

 
§ 6.
Wyznacza się:

1)    tereny mieszkaniowe jednorodzinne - określane dalej jako tereny MN;

2)    tereny mieszkaniowe jednorodzinne lub tereny usług - określane dalej jako tereny MN/U;

3)   tereny komunikacji publicznej – określane jako KD.

 

§ 7.

1. Ustala się przeznaczenie terenu 1MN, jako terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

1)   dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych w formie segmentów wolnostojących lub bliźniaczych, zgodnie z definicją;

2)    dopuszcza się lokalizację nieuciążliwych usług, gastronomii, handlu, biur, zdrowia itp. wyłącznie w formie lokalu usługowego w budynku mieszkalnym, przy czym powierzchnia użytkowa lokalu nie może przekraczać 30% powierzchni użytkowej budynku;

3)    zakazuje się lokalizowania funkcji innych niż określone w pkt.1) i 2) oraz obiektów i urządzeń uciążliwych, których uciążliwość wykracza poza granice lokalizacji;

2.    Ustala się gabaryty zabudowy i wskaźniki zagospodarowania dla terenu:

1)      maksymalna wysokość zabudowy:

a)      dla budynków z dachem płaskim – 10m;

b)      dla budynków z dachem spadzistym – 12m;

2)    maksymalnej ilości kondygnacji:

a)   dla budynków z dachem płaskim – 2 kondygnacje;

b)   dla budynków z dachem spadzistym – 2 kondygnacje oraz poddasze;

3)   maksymalna powierzchnia zabudowana:

 a) dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej – 25% powierzchni działki;

 b) dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej – 30% powierzchni działki; 

4) maksymalna powierzchnia terenów utwardzonych (parkingi, dojazdy, dojścia, tarasy niewchodzące w powierzchnię zabudowy itp.):

a)  dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej – 15% powierzchni działki;

b)  dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej – 10% powierzchni działki;

5) dla budynków z dachami spadzistymi ustala się kąt nachylenia połaci dachu nie mniejszy niż 30° i nie większy niż 45°;

6) minimalna wielkość działki budowlanej:

a)  dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej – 750m2;

b)  dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej – 600m2 (dla każdego segmentu); 

3.    Ustala się warunki podziału działek:

1)          zakazuje się podziału terenu na działki mniejsze niż 750m2 dla budynków jednorodzinnych wolnostojących, 600m2 dla budynków jednorodzinnych bliźniaczych;

2)          zakazuje się lokalizowania zabudowy na działkach mniejszych niż 750m2 dla budynków jednorodzinnych wolnostojących, 600m2 dla budynków jednorodzinnych bliźniaczych.

4.    Zakazuje się realizacji więcej niż:

1)          jednego budynku mieszkalnego i jednego budynku gospodarczego na działce, jeżeli nie istnieje możliwy podział zgodny z ust. 2. pkt. 6);

2)          jednego budynku gospodarczego na działce z budynkiem w zabudowie bliźniaczej (budynek gospodarczy również powinien być zrealizowany w zabudowie bliźniaczej).

5.    Dla terenu 4MN ustala się wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej na działce na 60%.

6.   Dopuszcza się ogrodzenie terenu lub działek zgodnie z zasadami określonymi w §16.

 

§ 8.

1. Ustala się przeznaczenie terenów 2MN, 3MN jako terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

1)      dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych w formie segmentów wolnostojących lub bliźniaczych, zgodnie z definicją;

2)      dopuszcza się lokalizację nieuciążliwych usług, gastronomii, handlu, biur, zdrowia itp. wyłącznie w formie lokalu usługowego w budynku mieszkalnym, przy czym powierzchnia użytkowa lokalu nie może przekraczać 30% powierzchni użytkowej budynku;

3)      zakazuje się lokalizowania funkcji innych niż określone w pkt.1) i 2) oraz obiektów i urządzeń uciążliwych, których uciążliwość wykracza poza granice lokalizacji.

2.    Ustala się gabaryty zabudowy i wskaźniki zagospodarowania dla terenów 1MN, 2MN, 3MN i 5MN:

1)       maksymalna wysokość zabudowy:

a)      dla budynków z dachem płaskim – 10m;

b)      dla budynków z dachem spadzistym – 12m;

2)    maksymalnej ilości kondygnacji:

a)   dla budynków z dachem płaskim – 2 kondygnacje;

b)   dla budynków z dachem spadzistym – 2 kondygnacje oraz poddasze;

3)    maksymalna powierzchnia zabudowana – 30% powierzchni działki;

4)    maksymalna powierzchnia terenów utwardzonych (parkingi, dojazdy, dojścia, tarasy niewchodzące w powierzchnię zabudowy itp.) – 10% powierzchni działki;

5)    dla dachów spadzistych kąt nachylenia połaci nie mniejszy niż 30° i nie większy niż 45°;

6)    minimalna wielkość działki budowlanej – 500m2.

3.    Ustala się warunki podziału działek:

1)      zakazuje się podziału terenu na działki mniejsze niż 500m2;

2)      zakazuje się lokalizowania zabudowy na działkach mniejszych niż 500m2.

4.    Zakazuje się realizacji więcej niż jednego budynku mieszkalnego i jednego budynku gospodarczego na działce, jeżeli nie istnieje możliwy podział zgodny z ust. 2. pkt. 6).

5.    Zaleca się zachowanie istniejącej zieleni wysokiej na terenie działki oraz nakazuje wprowadzenie na działkach zieleni wysokiej i niskiej towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej.

6.    Dla terenów 1MN, 2MN, 3MN i 4MN  ustala się wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej na działce na 60%.

7.    Dopuszcza się ogrodzenie terenu lub działek zgodnie z zasadami określonymi w §16.

8.    Na terenie dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych, dojazdu do działek, przy czym dla dróg wewnętrznych ustala się zagwarantowanie ogólnodostępnego przejścia.

9.      Teren 1MN zlokalizowany jest w zasięgu strefy uciążliwości linii kolei WKD, zgodnie z §17.

 

§ 9.

1. Ustala się przeznaczenie terenów 1MN/U, 2MN/U jako terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej:

1)   dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych w formie

      segmentów wolnostojących lub bliźniaczych, zgodnie z definicją;

2)    dopuszcza się lokalizację nieuciążliwych usług, gastronomii, handlu, biur, obsługi finansowej, zdrowia, oświaty (żłobki, przedszkola, szkoły), turystyki itp. w formie lokalu usługowego w budynku mieszkalnym lub w formie budynku wolnostojącego;

4)    zakazuje się lokalizowania funkcji innych niż określone w pkt.1) i 2) oraz obiektów i urządzeń uciążliwych, których uciążliwość wykracza poza granice lokalizacji.

2.    Ustala się gabaryty zabudowy i wskaźniki zagospodarowania dla terenu:

1)      maksymalna wysokość zabudowy:

a)      dla budynków z dachem płaskim – 10m;

b)      dla budynków z dachem spadzistym – 12m;

2)    maksymalnej ilości kondygnacji:

a)   dla budynków z dachem płaskim – 2 kondygnacje;

b)   dla budynków z dachem spadzistym – 2 kondygnacje oraz poddasze;

3)    maksymalna powierzchnia zabudowana:

a) dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej – 35% powierzchni działki;

b) dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej – 40% powierzchni działki; 

4)    maksymalna powierzchnia terenów utwardzonych (parkingi, dojazdy, dojścia, tarasy niewchodzące w powierzchnię zabudowy itp.):

a) dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej oraz zabudowy usługowej – 15% powierzchni działki;

b) dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej – 10% powierzchni działki;

5)    dach spadzisty o kącie nachylenia połaci nie mniejszym niż 30° i nie większym niż 45°;

6)    minimalna wielkość działki budowlanej:

a) dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej oraz zabudowy usługowej – 750m2;

b) dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej – 600m2 (dla każdego segmentu); 

3.    Ustala się warunki podziału działek:

1)          Zakazuje się podziału terenu na działki mniejsze niż 750m2 dla budynków jednorodzinnych wolnostojących lub budynków usługowych, 600m2 dla budynków jednorodzinnych bliźniaczych.

2)          Zakazuje się lokalizowania zabudowy na działkach mniejszych niż 750m2 dla budynków jednorodzinnych wolnostojących lub budynków usługowych, 600m2 dla budynków jednorodzinnych bliźniaczych.

4.    Zakazuje się realizacji więcej niż:

1)          jednego budynku mieszkalnego wolnostojącego i jednego budynku usługowego na działce, jeżeli nie istnieje możliwy podział zgodny z ust. 2. pkt. 6);

2)          jednego budynku mieszkalnego i jednego budynku gospodarczego na działce, jeżeli nie istnieje możliwy podział zgodny z ust. 2. pkt. 6);

3)          jednego budynku usługowego i jednego budynku gospodarczego na działce, jeżeli nie istnieje możliwy podział zgodny z ust. 2. pkt. 6);

4)          jednego budynku usługowego lub gospodarczego na działce z budynkiem w zabudowie bliźniaczej (budynek usługowy lub gospodarczy również powinien być zrealizowany w zabudowie bliźniaczej);

5.    Dla terenów 1MN/U i 2MN/U ustala się wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej na działce na 50%.

6.  Ustala się realizację budynków usługowych w sposób zapewniający dostępność dla osób niepełnosprawnych, w szczególności osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Warunek uznaje się za spełniony, jeżeli dostępne będą przynajmniej mieszkania i lokale w parterze budynku, wejścia do budynku, otoczenie budynku oraz wejścia na teren działki.

7.    Dopuszcza się ogrodzenie terenu lub działek zgodnie z zasadami określonymi w §16.

8.  Teren 1MN/U oraz część terenu 2MN/U zlokalizowana jest w zasięgu strefy potencjalnej uciążliwości kolei WKD, zgodnie z §17.

 

§ 10.

1. Ustala się przeznaczenie terenu 3MN/U, 4MN/U jako terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej, dla której:

1)    dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych w formie segmentów wolnostojących lub bliźniaczych, zgodnie z definicją;

2)    dopuszcza się lokalizację nieuciążliwych usług, gastronomii, handlu, biur, obsługi finansowej, zdrowia, oświaty (żłobki, przedszkola, szkoły), turystyki, itp. w formie lokalu usługowego w budynku mieszkalnym lub w formie budynku wolnostojącego;

4)    zakazuje się lokalizowania funkcji innych niż określone w pkt.1 i 2 oraz obiektów i urządzeń uciążliwych, których uciążliwość wykracza poza granice lokalizacji.

2.    Ustala się gabaryty zabudowy i wskaźniki zagospodarowania dla terenu:

1)    maksymalna wysokość zabudowy

a)      dla budynków z dachem płaskim – 10m;

b)      dla budynków z dachem spadzistym – 12m;

2)    maksymalna ilość kondygnacji:

a)   dla budynków z dachem płaskim – 2 kondygnacje;

b)   dla budynków z dachem spadzistym – 2 kondygnacje oraz poddasze;

3)    maksymalna powierzchnia zabudowana – 40% powierzchni działki; 

4)    maksymalna powierzchnia terenów utwardzonych (parkingi, dojazdy, dojścia, tarasy niewchodzące w powierzchnię zabudowy itp. – 10% powierzchni działki;

5)    dach spadzisty o kącie nachylenia połaci nie mniejszym niż 30° i nie większym niż 45°;

6)    minimalna wielkość działki budowlanej – 500m2.

3.    Ustala się warunki podziału działek:

1)          zakazuje się podziału terenu na działki mniejsze niż 500m2 dla budynków jednorodzinnych lub budynków usługowych.

2)          zakazuje się lokalizowania zabudowy na działkach mniejszych niż 500m2 dla budynków jednorodzinnych lub budynków usługowych.

4.    Zakazuje się realizacji więcej niż:

1)          jednego budynku mieszkalnego wolnostojącego i jednego budynku usługowego na działce, jeżeli nie istnieje możliwy podział zgodny z ust. 2. pkt. 6);

2)          jednego budynku mieszkalnego i jednego budynku gospodarczego na działce, jeżeli nie istnieje możliwy podział zgodny z ust. 2. pkt. 6);

3)          jednego budynku usługowego i jednego budynku gospodarczego na działce, jeżeli nie istnieje możliwy podział zgodny z ust. 2. pkt. 6);

4)          jednego budynku usługowego lub gospodarczego na działce z budynkiem w zabudowie bliźniaczej (budynek usługowy lub gospodarczy również powinien być zrealizowany w zabudowie bliźniaczej).

5.    Dla terenu 3MN/U ustala się wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej na działce na 50%.

6.  Ustala się realizację budynków usługowych w sposób zapewniający dostępność dla osób niepełnosprawnych, w szczególności osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Warunek uznaje się za spełniony, jeżeli dostępne będą przynajmniej: mieszkania i lokale w parterze budynku, wejścia do budynku, otoczenie budynku oraz wejścia na teren działki.

7.    Dopuszcza się ogrodzenie terenu lub działek zgodnie z zasadami określonymi w §16.

 

§ 11.

1. Ustala się przeznaczenie terenów 1KDD (ul. Długa) i 2KDD (ul. Reja) jako terenów komunikacji drogowej publicznej klasy dróg dojazdowych.

2.    Określa się zasady zagospodarowania terenów KDD:

1)          szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu;

2)          minimalna powierzchnia biologicznie czynna – nie określa się;

3)          zakazuje się zagradzania terenu;

4)          zagospodarowanie terenu w formie jednej przestrzeni dla ruchu kołowego, pieszego i rowerowego.

3.    Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:

       - Zasady rozmieszczania reklam, nośników reklam, słupów ogłoszeniowych wg §28.

 

§ 12.

1. Ustala się przeznaczenie terenów 1KDP, 2KDP i 3KDP jako terenów komunikacji drogowej publicznej klasy dojazdowej w formie ciągów pieszo-rowerowych z dojazdami do posesji.

2.    Określa się zasady zagospodarowania terenu KDP:

1)          szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu;

2)          minimalna powierzchnia biologicznie czynna – nie określa się;

3)          zakazuje się zagradzania terenu;

4)          zagospodarowanie terenu w formie jednej przestrzeni dla ruchu kołowego, pieszego i rowerowego;

3. Organizację ruchu dla drogi 1KDP należy z wykonywać w taki sposób, by wyprowadzać ruch przez ul. Warszawską wzdłuż linii WKD. Nie dopuszcza się przejazdu z drogi 1KDP do ul. Głównej przez teren placu 1KP.

4.    Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:

       - Zasady rozmieszczania reklam, nośników reklam, słupów ogłoszeniowych wg §28.

 

§ 13.

1. Ustala się przeznaczenie terenów 1KP, 2KP, 3KP i 4KP jako terenów komunikacji drogowej publicznej klasy dojazdowej w formie ciągów pieszo-rowerowych.

2.    Określa się zasady zagospodarowania terenu KP:

1)          szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu;

2)          minimalna powierzchnia biologicznie czynna – nie określa się;

3)          zakazuje się zagradzania terenu;

4)          zagospodarowanie terenu w formie jednej przestrzeni dla ruchu pieszego i rowerowego.

3. Nie dopuszcza się przejazdu z ciągu 4KP poprzez drogę 1KDP i teren placu 1KP do ul. Głównej.

4.    Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:

- Zasady rozmieszczania reklam, nośników reklam, słupów ogłoszeniowych wg §28.

 

§ 14.

Ustala się zasady wyznaczania dróg wewnętrznych:

1)      Dla dróg wewnętrznych ustala się szerokość nie mniejszą niż 6m, z uwzględnieniem ustaleń pkt. 2);

2)      Dopuszcza się traktowanie istniejących dojazdów do działek (o szerokości min. 4,5m) jako dróg wewnętrznych;

3)      Na terenach dróg wewnętrznych ustala się zachowanie lub urządzenie dojazdów i dojść do działek i budynków, zachowanie rezerwy terenu dla potrzeb realizacji sieci rozbiorczych uzbrojenia podziemnego i przyłączy do budynków;

4)      Na drogach wewnętrznych dopuszcza się urządzenie terenu m.in. poprzez: wprowadzenie elementów małej architektury, wyznaczenie miejsc parkingowych, zachowanie i uzupełnienie istniejącej zieleni;

5)      Dla terenów dróg wewnętrznych ustala się prawo ogólnego dostępu dla ruchu pieszo-rowerowego;

6)      Dla terenów dróg wewnętrznych zakazuje się lokalizowania zabudowy, za wyjątkiem elementów małej architektury;

7)      Dla terenów dróg wewnętrznych nie określa się minimalnej powierzchni biologicznie czynnej;

 
Rozdział 3

Ustalenia w zakresie ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz ochrony zabytków.

§ 15.

Ustala się udział powierzchni biologicznie czynnej na terenach zabudowy mieszkaniowej oraz usługowej zgodnie z wskaźnikami określonymi w ustaleniach szczegółowych.

 
Ustalenia w zakresie grodzenia terenu.

§ 16.

1. Ustala się stosowanie ogrodzeń ażurowych umożliwiających swobodną migrację drobnych zwierząt. 

2.    Ustala się, że wysokość ogrodzenia nie może przekraczać 1,8m.

3.    Ustala się, że wysokość cokoliku nie może przekraczać 0,3m.

4. Ustala 40% ażur powierzchni netto ogrodzenia tzn.; liczony łącznie dla całej powierzchni ogrodzenia powyżej 0,3m nad poziomem terenu, z powierzchnią słupków oraz podwyższeniami cokolików i wypełnieniem ogrodzenia.

5.    Zakazuje się stosowania ogrodzeń pełnych i murów.

6.    Zakazuje się stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych.

 

§ 17.

Wskazuje się zasięg strefy potencjalnej uciążliwości kolei WKD, zgodnie z rysunkiem planu.

 
Rozdział 4
Ustalenia w zakresie uzbrojenia terenu

§ 18.

W zakresie urządzeń inżynieryjnych ustala się zaopatrzenie projektowanej zabudowy z istniejących lub projektowanych sieci gminnych, przy czym sieci uzbrojenia, za wyjątkiem przyłączy do budynków, ustala się (jeżeli jest to technicznie wykonalne) lokalizować w liniach rozgraniczających ulic.

 

§ 19.

W zakresie zaopatrzenia w wodę i rozbudowy sieci wodociągowej:

1)       ustala się zaopatrzenie obszaru planu w wodę z sieci wodociągowej;

2)       dopuszcza się rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej;

3)       ustala się zaopatrzenie istniejącej i projektowanej zabudowy z istniejącej sieci wodociągowej;

4)    dopuszcza się zaopatrzenie istniejącej i projektowanej zabudowy z indywidualnych ujęć wody lokalizowanych na terenie działek;

 

§ 20.

W zakresie odprowadzenia ścieków, wód opadowych i rozbudowy sieci kanalizacyjnej:

1)       ustala się odprowadzenie ścieków sanitarnych z obszaru planu do sieci kanalizacyjnej;

2)       dopuszcza się rozbudowę istniejącej sieci kanalizacyjnej;

3)    zakazuje się lokalizowania na terenie działek zbiorników bezodpływowych do gromadzenia ścieków;

4)    ustala się odprowadzanie wód opadowych z terenów działek do gruntu, przy czym wody opadowe z terenów ulic powinny być wstępnie podczyszczone z substancji ropopochodnych (osadniki);

5)    dopuszcza się okresowe zaopatrzenie istniejącej i projektowanej zabudowy z indywidualnych ujęć wody lokalizowanych na terenie działek, do czasu pojawienia się możliwości technicznych przyłączenia się do sieci wodociągowej;

 

§ 21.

W zakresie zaopatrzenia w gaz i rozbudowy sieci gazowej:

1)    ustala się zaopatrzenie obszaru planu w gaz z sieci gazowej;

2)    dopuszcza się rozbudowę istniejącej sieci gazowej;

3)    podział terenu na działki budowlane powinien gwarantować wykonanie indywidualnego przyłącza gazowego dla każdego budynku;

4)    sieci gazowe oraz zagospodarowanie terenu w ich sąsiedztwie należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi (obecnie Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe z dnia 30 lipca 2001r. Dz. U. Nr 97 z 2001r.), a w szczególności: linie ogrodzeń powinny przebiegać w odległości nie mniejszej niż 0,5m od gazociągu, szafki gazowe (otwierane od strony ulicy) dla domów jednorodzinnych należy lokalizować w linii ogrodzenia;

 

§ 22.

W zakresie zaopatrzenia w ciepło:

1)    ustala się zaopatrzenie w ciepło na cele ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej ze źródeł indywidualnych;

2)    ustala się w przypadku stosowania pieców, stosowanie pieców z zamkniętą komorą spalania;

3)    ustala się obowiązek doprowadzenia do budynku świeżego powietrza wentylacyjnego w celu zapewnienia poprawnej pracy wentylacji;

4)    zaleca się dla projektowanej zabudowy stosowanie rozwiązań odzyskujących energię z wentylacji(rekuperacja), do zasilania w energię potrzebną do pracy tych urządzeń zaleca się stosowanie odnawialnych źródeł energii (słońca, wiatru itp.);

5)    zaleca się jako podstawowe paliwa gaz z sieci, olej opałowy lub gaz z butli;

6)    zaleca się budowanie domów pasywnych;

7)    zaleca się stosowanie odnawialnych źródeł energii;

8)    dopuszcza się stosowanie energii elektrycznej;

9)    dopuszcza się stosowanie pieców grzewczych opalanych paliwem stałym;

10) dopuszcza się jako uzupełniające źródło energii stosowanie kominków z zamkniętą komorą spalania (tzn.; bezpośrednim doprowadzeniem zimnego powietrza do paleniska bądź wkładu kominkowego);

 

§ 23.

W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną i rozbudowy sieci elektroenergetycznych:

1)    ustala się zaopatrzenie obszaru planu w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej;

2)    dopuszcza się rozbudowę istniejącej sieci elektroenergetycznej;

3)    zaleca się docelową przebudowę istniejących linii napowietrznych polegającą na ich wymianie na linie podziemne.

4) zaleca się dla istniejącej i projektowanej zabudowy jako uzupełnienie podstawowego zaopatrzenia w energię, stosowanie odnawialnych źródeł energii (słońca, wiatru itp.).

 

§ 24.

W zakresie rozbudowy, budowy i dostępu do sieci i łączy telekomunikacyjnych:

12) dopuszcza się rozbudowę istniejącej sieci teletechnicznej lub budowę nowych sieci;

2) ustala się lokalizację nowych sieci jak i rozbudowanych, wyłącznie jako podziemne.

3)    ustala się docelową przebudowę istniejących linii napowietrznych polegającą na ich wymianie na linie podziemne;

§ 25.    W zakresie gospodarki odpadami stałymi ustala się wyposażenie każdej posesji zabudowanej w urządzenia do gromadzenia i segregacji odpadów, w wydzielonych i zadaszonych pomieszczeniach na terenie działek;

 
Rozdział 5
Ustalenia w zakresie obsługi komunikacyjnej.

§ 26.

1. Określa się zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów komunikacji na obszarze planu, ustala się układ dróg publicznych obejmujących:

1)          tereny dróg dojazdowych oznaczonych na rysunku planu symbolami KDD;

2)          tereny ciągów pieszo-rowerowych z dojazdem do posesji oznaczonych na rysunku planu symbolami KDP;

3)          tereny ciągów pieszo-rowerowych oznaczonych na rysunku planu symbolami KP;

2.    W zakresie obsługi komunikacyjnej terenów objętych planem dopuszcza się dojazd do działek i terenów od strony ulic Głównej, Długiej, Reja i Warszawskiej.

3.    Dopuszcza się realizację niewyznaczonych na rysunku planu dróg wewnętrznych na terenach przeznaczonych pod zabudowę, pod warunkiem udostępnienia ogólnodostępnego prawa przejścia tymi drogami.

4. Ustala się przebieg linii rozgraniczających terenów komunikacji, określonych w ust. 1. oraz klasyfikację funkcjonalną ulic i zasady obsługi komunikacyjnej terenów, zgodnie z rysunkiem planu.

 

§ 27.

1. W zakresie obsługi parkingowej projektowanej zabudowy plan ustala realizację miejsc parkingowych na terenie działek własnych.

2.    Ustala się realizację miejsc parkingowych w ilościach:

1)    nie mniej niż 2 miejsca parkingowe na każde 100m2 powierzchni użytkowej usług;

2)    nie mniej niż 2 miejsca parkingowe na 1 budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej i bliźniaczej (miejsca parkingowe mogą być zlokalizowane wewnątrz budynku w garażu lub na zewnątrz na terenie działki).

 
Rozdział 6
Zasady lokalizowania informacji komercyjnej i reklam.

§ 28.

1. Na terenie planu dopuszcza się lokalizowanie informacji komercyjnej w formie:

1)      tablic lub znaków informacyjnych systemu informacji dla gminy Michałowice;

2)      słupów ogłoszeniowych;

3)      szyldów i samodzielnych znaków o powierzchniach nie większych niż 1,0m2.

2. Umieszczenie obiektów informacji komercyjnej w obszarze obowiązywania planu należy uzgodnić z właścicielem, władającym lub zarządcą terenu, na którym są one lokowane. 

3. W obszarze obowiązywania planu zakazuje się lokalizowania reklam.

 
Rozdział 7
Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości.

§ 29

Dopuszcza się podział albo scalenie i podział nieruchomości i wydzielenie działek budowlanych o powierzchniach nie mniejszych niż określone w ustaleniach szczegółowych dla terenów.

 
Rozdział 8
Skutki prawne planu w zakresie wartości nieruchomości.

§ 30.

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości określa się na 0% dla wszystkich terenów objętych planem.

 
Rozdział 9
Ustalenia końcowe.

§ 31.

Z dniem wejścia w życie planu, w granicach jego obowiązywania traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „obszaru Komorów cz. I - obejmująca fragmenty osiedla Komorów, wsi Komorów, wsi Granica, wsi Nowa Wieś” zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Michałowice nr LIV/405/2002 z 28 czerwca 2002r. (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 31 sierpnia 2002r. nr 232, poz. 5913).

 

§ 32.

Do spraw, dla których wszczęto postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę przed dniem wejścia w życie planu, a niezakończonych decyzją ostateczną, stosuje się przepisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „obszaru Komorów cz. I - obejmująca fragmenty osiedla Komorów, wsi Komorów, wsi Granica, wsi Nowa Wieś” zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Michałowice nr LIV/405/2002 z 28 czerwca 2002r. (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 31 sierpnia 2002r. nr 232, poz. 5913).

 

§ 33.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Michałowice

Data publikacji: 21.09.2010 13:32
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 39
Autor: Dariusz Ruta