Urząd Gminy Michałowice
21.09.2010 13:16

Projekt uchwały

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXVIII/262/2009
Projekt

Uchwała Nr      /      /2010

Rady Gminy Michałowice

z dnia ___________2010 r.

 

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXVIII/262/2009.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXVIII/262/2009 dokonuje się następujących zmian:

zmienia się dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w następujący sposób:

a)      zwiększa się dochody o kwotę        4 788 957,00 zł, w tym:
- dochody bieżące o kwotę              3 488 957,00 zł,
- dochody majątkowe o kwotę       1 300 000,00 zł,
b)      zmniejsza się dochody o kwotę       5 788 957,00 zł, w tym:
- dochody bieżące  o kwotę              5 788 957,00 zł.

zmienia się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwaływ następujący sposób:

a)      zwiększa się wydatki bieżące o kwotę      743 414,00 złw tym:
- wydatki bieżące o kwotę                         479 414,00 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę                    264 000,00 zł,
b)      zmniejsza się wydatki o kwotę                1 743 414,00 zł,w tym:

- wydatki bieżące o kwotę                       1 369 414,00 zł,

- wydatki majątkowe o kwotę                    374 000,00 zł.

po dokonaniu zmian budżet gminy na 2010 r. wynosi:

a)      dochody      79 609 827,90 zł,

b)      wydatki       89 381 402,90 zł.

§ 2 ust 5 lit. a otrzymuje brzmienie:

„na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 lit. a – 5 063 220zł”.                     

5)       w tabeli Nr 2 a Plan wydatków majątkowych na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

6)       w załączniku Nr 1 Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2013, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

7)       w załączniku Nr 3 Plan dotacji udzielonych w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem              Nr 5 do niniejszej uchwały.

 
§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
§ 4.

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 21.09.2010 13:16
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Dariusz Ruta