Urząd Gminy Michałowice
21.09.2010 13:29

Projekt uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy
projekt
Uchwała Nr

Rady Gminy Michałowice

z dnia              2010 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1.

1.      Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Michałowice – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice, umowy na okres przekraczający rok budżetowy w zakresie dostawy usług telefonicznych telefonii komórkowej.

2.      Zaangażowanie na cel określony w ust. 1 środków finansowych ustala się następująco

1)         w 2011 r. do kwoty – 3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące),

2)         w 2012 r. do kwoty – 2 500,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćset)

3.      Źródłem finansowania zobowiązań określonych w ust. 2 będą dochody własne budżetu Gminy.

 
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 21.09.2010 13:29
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Dariusz Ruta