Urząd Gminy Michałowice
21.09.2010 14:13

Projekt uchwały

w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działania Wójta Gminy
(projekt)
 

Uchwała Nr …………………

Rady Gminy Michałowice 

z  dnia ……………….

 

w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działania Wójta Gminy.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591  ze zm. ) oraz art.229 pkt 3 i art. 239 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.),

 

po rozpatrzeniu ponownej skargi Pani Elżbiety Gustakowskiej – Smolak Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Uznaje za bezzasadną skargę Pani Elżbiety Gustakowskiej – Smolak z dnia 10 czerwca 2010r. na działania Wójta Gminy Michałowice i podtrzymuje swoje poprzednie stanowisko zawarte w Uchwale Nr XLV/311/2010 z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Elżbiety Gustakowskiej – Smolak na działania Wójta Gminy Michałowice.

 

§ 2.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do:

1)      zawiadomienia skarżącej o sposobie załatwienia skargi,

2)      zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o załatwieniu skargi poprzez podtrzymanie dotychczasowego stanowiska. 

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 21.09.2010 14:13
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Dariusz Ruta