Urząd Gminy Michałowice
21.09.2010 14:46

Projekt uchwały

w sprawie przyjęcia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Michałowice
Uchwała Nr …. / … /2010
Rady Gminy …..
z dnia ………… 2010 roku
 

w sprawie przyjęcia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Michałowice.

 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142 , poz.1591 z późn. zm.) , art.19 ust.8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. nr 89 poz.625 z późn. zm.) Rada Gminy …. uchwala , co następuje:
 
§ 1

Przyjmuje się do realizacji Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy…….  w brzmieniu określonym w załączniku ( załącznikiem jest projekt założeń) do niniejszej uchwały.

 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy …….
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
§ 4
Załącznik >>>
 

                                                                                              Przewodniczący Rady

Załączniki

Data publikacji: 21.09.2010 14:46
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 6
Autor: Dariusz Ruta