Urząd Gminy Michałowice
23.09.2010 10:53

Projekt uchwały

zmieniająca uchwałę Nr IX/56/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży z późniejszymi zmianami
Projekt

Uchwała Nr ……………………

Rady Gminy Michałowice

z dnia ………………..

 

zmieniająca uchwałę Nr IX/56/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży z późniejszymi zmianami.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.12 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje :

 

§ 1

W Uchwale Nr IX/56/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa),przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży z późniejszymi zmianami w § 1 liczbę 19 zastępuje się liczbą 50

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Data publikacji: 23.09.2010 10:53
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Dariusz Ruta