Urząd Gminy Michałowice
23.09.2010 11:54

Projekt uchwały

w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy Michałowice
projekt

 
 Uchwała Nr …. / …. / 2010

Rady Gminy Michałowice
z dnia ………………2010 r.
  
w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy Michałowice
  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póż. zm.) uchwala się co następuje: 

 
§1
Istniejącemu rondu u zbiegu ulic: Pęcickiej i Al. Kasztanowej w Pęcicach nadać nazwę „Rondo Kapitana Harcmistrza Stefana Jaronia Kowalskiego”. Usytuowanie ronda przedstawia załącznik do niniejszej uchwały. 
 
§2
Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Michałowice. 
 
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
Data publikacji: 23.09.2010 11:54
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4
Autor: Dariusz Ruta