Urząd Gminy Michałowice
23.09.2010 11:23

Projekt uchwały

zmieniająca uchwałę Nr XLV/344/2001 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 września 2001r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Michałowice przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży z późniejszymi zmianami
Projekt
Uchwała Nr …………………….

Rady Gminy Michałowice

z dnia  ……………….
 

zmieniająca uchwałę Nr XLV/344/2001 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 września  2001r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Michałowice przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży z późniejszymi zmianami

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2001r. Nr.142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.12 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r.  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 
§ 1

W uchwale Nr XLV/344/2001 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 września  2001r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Michałowice przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży z późniejszymi zmianami w § 1 liczbę 10 zastępuje się liczbą 20.

 
§  2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Michałowice

 
§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Data publikacji: 23.09.2010 11:23
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Dariusz Ruta