Urząd Gminy Michałowice
10.10.2014 14:23

Projekt uchwały

w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" na 2011r.
Projekt
Uchwała Nr ……………..
Rady Gminy Michałowice
z dnia ……………………
 

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na 2011r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:

 
§ 1.

Przyjmuje się „Program współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011r.” w brzmieniu załącznika do uchwały.

 
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

projekt

Załącznik do uchwały Nr …………….

Rady Gminy Michałowice
z dnia ………………
 
Program współpracy Gminy Michałowice

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 r.

 
Postanowienia ogólne
§ 1.
Ilekroć w Programie jest mowa o:

1)      „ustawie” – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.),

2)      „uchwale” – rozumie się przez to uchwałę, do której załącznikiem jest Program,

3)      „gminie” – rozumie się przez to Gminę Michałowice,

4)      „podmiotach” – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy,

5)      „konkursie” – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i w art. 13 ustawy,

6)      „dotacji” - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240),

7)      „komisji konkursowej” - rozumie się przez to komisje konkursowe w celu opiniowania złożonych ofert, o których mowa w art.15 ust. 2a ustawy,

8)      „urzędzie” – rozumie się przez to Urząd Gminy Michałowice.

 
§ 2.
Program określa:

1)   cele i zasady współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi,

2)   obszar i współpracę finansową oraz pozafinansowym gminy z organizacjami pozarządowymi,

3)   sposób dotowania organizacji,

4)   zadania priorytetowe w roku 2011,

5)   sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji,

6)   zasady komunikacji i ocenę realizacji programu.

 
Cele i zasady współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi
§3

Celem głównym uchwalenia i realizacji Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi w roku 2011 jest integracja i aktywizacja społeczności lokalnej.

 
§ 4
Cele szczegółowe Programu:

1)   zwiększenie wpływu lokalnych organizacji pozarządowych na kreowanie polityki społecznej gminy,

2)   tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców gminy 

3)   umocnienie lokalnych działań i ugruntowanie pozycji organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz społeczeństwa obywatelskiego,

4)   zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,

5)   zwiększenie skuteczności i efektywności działań w sferze zadań publicznych,

6)   wzmocnienie pozycji organizacji i zapewnienie im równości z innymi podmiotami.

 
§5

Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbywać się będzie na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

 

Obszar i współpraca finansowa oraz pozafinansowa gminy z organizacjami pozarządowymi

§6
Obszar współpracy

1.      Współpraca z podmiotami dotyczy zadań określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), a w szczególności zadań własnych gminy obejmujących następujące obszary:

1)     kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

2)     kultury fizycznej, sportu i turystyki,

3)     profilaktyki uzależnień.

2.      Poza wsparciem finansowym gmina może udzielać podmiotom pomocy w innych formach, a w szczególności w postaci:

1)   umożliwienia organizacji przedsięwzięć na terenie obiektów sportowych,

2)   pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł,

3)   promocji działalności organizacji pozarządowych,

4)   udzielania rekomendacji organizacjom pozarządowym i podmiotom współpracującym z gminą, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł.

3.      Rozszerzenie wykazu zadań, które mogą być powierzone podmiotom, może zostać dokonane na wniosek Wójta, po akceptacji ich przez Radę Gminy w drodze zmiany uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 
§ 7
Formy współpracy

1.      Współpraca, o której mowa w § 6 może przybierać następujące formy:

1)      zlecania podmiotom, w ramach realizacji Programów współpracy zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie,

2)      tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,

3)      wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków,

4)      umożliwienia organizacjom wykorzystania bazy szkół i placówek kultury, za zgodą kierownictwa placówki, na działalność statutową skierowaną do dzieci i młodzieży,

5)      udostępnianie oficjalnej strony internetowej Urzędu do zamieszczania istotnych informacji o działalności organizacji pozarządowych,.

2.      Współpraca może polegać także na wspomaganiu technicznym, szkoleniowym, informacyjnym lub finansowym podmiotów Programu w zakresie określonym uchwałą.

 
§ 8

1.      Udział podmiotów w wykonaniu zadań publicznych realizowanych przez gminę w zakresie zadań określonych w § 14 pkt. 2 – 4 zapewnia się poprzez zlecenie realizacji tych zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania gminy, oraz których działalność statutowa jest zgodna z dziedziną zlecanego zadania.

2.      Zlecenie realizacji zadania publicznego może mieć jedną z form:

1)      powierzenie realizacji zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji, lub

2)      wsparcie realizacji takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji.

3.      Dotacje, o których mowa w ust. 2, nie mogą być wykorzystane na:

1)      remont budynków,

2)      zadania i zakupy inwestycyjne,

3)      zakupy gruntów,

4)      działalność gospodarczą,

5)      pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów,

6)      działalność polityczną i finansowanie związków wyznaniowych.

 
§ 9

1.    Zlecenie realizacji zadań publicznych następuje w trybie otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zleceń.

2.    Konkursy ogłasza Wójt Gminy Michałowice.

3.    Ogłoszenie konkursu może nastąpić jedynie w sytuacji zabezpieczenia środków finansowych na zadania w budżecie.

4.    Zlecenie organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art.3 ust.3 ustawy realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert może odbyć się tylko i wyłącznie zgodnie z art.19 a ustawy.

 
§ 10

1.      W celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Wójt Gminy Michałowice powołuje komisję składającą się z przedstawicieli Urzędu oraz osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 biorące udział w konkursie

2.      Zasady działania komisji określone zostaną przez Wójta Gminy Michałowice w drodze zarządzenia.  

3.      Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert następuje zgodnie z art. 15 ustawy.

 

Sposób dotowania organizacji

§ 11

Przekazanie środków finansowych organizacjom może się odbywać wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszego programu na podstawie zawieranych umów .

 
§ 12

Dotacje, o których mowa w § 8 ust. 2 mogą być udzielane wyłącznie na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań priorytetowych, o których mowa w § 14 ust. 2-4.

 
§13

Sposób wykorzystania przyznanej dotacji podlega kontroli i ocenie dokonywanej przez właściwych merytorycznie pracowników urzędu.

 
Zadania priorytetowe w roku 2011
§ 14

Ustala się następujące zadania realizowane w ramach programu roku 2011:

1)     Dla wszystkich obszarów objętych § 6:

a)      Organizacja w IV kwartale roku 2011 spotkania z udziałem przedstawicieli podmiotów działających na terenie w celu zidentyfikowania potrzeb i skoordynowania działań podmiotów oraz gminy.

2)     Dla obszaru z § 6 ust. 1 pkt 1:

a)      wspieranie społecznych lokalnych inicjatyw kulturalnych,

b)      wspieranie przedsięwzięć artystycznych oraz rozwijających zainteresowania i uzdolnienia w różnych dziedzinach (koncerty, festyny, przeglądy i warsztaty twórcze).

3)     Dla obszarów z § 6 ust. 1 pkt 2:

a)      wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i osób starszych,

b)      rozwijanie różnych dyscyplin sportowych poprzez szkolenie dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym,

c)      organizowanie masowych imprez sportowo-rekreacyjnych, rozgrywek ligowych, turniejów, itp.,

d)      wspieranie udziału reprezentacji gminnych w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu ponad gminnym, powiatowym, wojewódzkim oraz poza granicami kraju,

e)      organizacja obozów i zgrupowań sportowych oraz rajdów turystycznych.

4)     Dla obszaru z § 6 ust. 1 pkt 3:

a)      wspieranie działań na rzecz profilaktyki uzależnień,

b)      wspieranie działań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym,

c)      powierzanie organizacji wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży.

 

Sposób tworzenia Programu oraz przebieg konsultacji

§ 15

Informacja o konsultacjach społecznych, oraz zaproszenie na spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów o których mowa w art.3 ust.3 ustawy zamieszczona została na stronie internetowej gminy. 

 
§ 16

Organizacje, które udostępniły Urzędowi dane teleadresowe powiadomione zostały drogą elektroniczną lub telefonicznie.

 
§ 17

W dniu 22 października 2010r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, celem którego było przedstawienie programu współpracy i wysłuchanie uwag.

 
§ 18

Uwagi do programu można było wnosić za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście do Referatu Kultury i Spraw Społecznych.

 
§ 19

Po analizie uwag dotyczących programu Wójt Gminy Michałowice przekazuje projekt programu pod obrady Rady Gminy.


Zasady komunikacji i ocena realizacji programu

§ 20

Gmina Michałowice informuje organizacje pozarządowe o planowanych kierunkach działalności poprzez:

1)   stronę internetową gminy - www.michalowice.pl  oraz Biuletyn Informacji Publicznej,

2)   spotkania z organizacjami pozarządowymi,

3)   prasę lokalną,

4)   ogłoszenia na tablicach informacyjnych Urzędu.

 
§ 21

Organizacje pozarządowe informują Wójta Gminy Michałowice o planowanych kierunkach działania i zrealizowanych przedsięwzięciach w trakcie wspólnych spotkań oraz na zasadach określonych w umowach na realizację zadań publicznych.

 
§ 22

Uwagi, wnioski i propozycje dotyczące bieżącej realizacji Programu mogą być zgłaszane bezpośrednio Wójtowi, lub za pośrednictwem Referatu Kultury i Spraw Społecznych.

 
§ 23

Mierniki efektywności programu będą oparte na informacjach dotyczących jego realizacji w ciągu ostatniego roku, a w szczególności:

1)   liczbie organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne na rzecz społeczności lokalnej,

2)   liczbie osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych (w tym wolontariuszy),

3)   liczbie odbiorców zadań i działań publicznych,

4)   wysokości środków finansowych i poza finansowych zaangażowanych przez organizacje w realizację zadań publicznych,

5)   wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy na realizację tych zadań.

 
§ 24

Wójt Gminy Michałowice składa Radzie Gminy Michałowice sprawozdanie z rocznej realizacji uchwały w 2011 roku w terminie do dnia 30 kwietnia 2012

 

Postanowienia końcowe

§ 25

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych określi uchwała budżetowa Gminy Michałowice na rok 2011.

 
§ 26

Herb Gminy Michałowice oraz informacja o dotacji, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt. 1 i 2 o treści „Dofinansowała Gmina Michałowice” muszą być zamieszczone na plakatach, zaproszeniach i innych materiałach promocyjnych związanych z realizacją niniejszej uchwały.

Data publikacji: 10.10.2014 14:23
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2