Urząd Gminy Michałowice
21.01.2010 13:59

Projekt uchwały

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie miejscowości Pęcice Małe, gmina Michałowice, dotyczących określenia rodzaju miejscowości
PROJEKT
Uchwała Nr  ........../2010
Rady Gminy Michałowice
z dnia ........................ 2010
 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie miejscowości Pęcice Małe, gmina Michałowice, dotyczących określenia rodzaju miejscowości.

 

Na podstawie art. 4a ust 2, art. 4b ust. 1 i 2 oraz art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1612 ze zmianami), Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1

1.        Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie miejscowości Pęcice Małe w sprawie określenia rodzaju miejscowości dla miejscowości Pęcice Małe jako „wieś”.

2.        Konsultacje będą polegały na uzyskaniu od mieszkańców zamieszkałych na terenie miejscowości Pęcice Małe odpowiedzi na pytanie o treści:

„Czy jest Pan/Pani za określeniem rodzaju miejscowości Pęcice Małe jako „wieś”? ”

 
§ 2

Uprawnione do udziału w konsultacjach są osoby, które do dnia zakończenia konsultacji tj. 19 lutego 2010 r. ukończą 18 lat i stale zamieszkują na terenie miejscowości Pęcice Małe.

 
§ 3

Ustala się następujący tryb przeprowadzenia konsultacji w sprawie określonej w § 1 niniejszej uchwały:

1)      Mieszkańcy Pęcic Małych, o których mowa w § 2 będą poinformowani o konsultacjach niezwłocznie po wejściu w życie niniejszej uchwały poprzez :

a)      publikację na stronie internetowej Gminy Michałowice ogłoszenia w sprawie określenia rodzaju miejscowości dla miejscowości Pęcice Małe jako „wieś” w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1do niniejszej uchwały oraz ankiety w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

b)      umieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń na terenie miejscowości Pęcice Małe,

c)      wyłożenie ogłoszenia wraz z ankietami w sklepach na terenie miejscowości Pęcice Małe,

d)      dostarczenie do skrzynek pocztowych mieszkańców miejscowości Pęcice Małe ogłoszenia wraz z ankietą.

2)       Termin dostarczenia ankiet do sekretariatu Urzędu Gminy Michałowice (pok. 18), listownie bądź osobiście do wyznaczonej do tego celu urny konsultacyjnej, upływa z dniem 19 lutego 2010 r.

 
§ 4

Udzielenie odpowiedzi na pytanie określone w § 1 ust. 2 polegać będzie na zakreśleniu na ankiecie znakiem X rubryki „TAK” albo „NIE” albo „WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU”.

 
§ 5

Skład osobowy komisji do spraw przeprowadzenia konsultacji oraz wzór protokołu zawierającego omówienie wyników konsultacji określi Wójt Gminy Michałowice w formie zarządzenia.

 
§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr …………..
Rady Gminy Michałowice
z dnia …………………….
 
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MICHAŁOWICE
 

Rada Gminy Michałowice Uchwałą Nr …………. z dnia ……… zobowiązała Wójta Gminy Michałowice do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie miejscowości Pęcice Małe, gmina Michałowice, dotyczących określenia rodzaju miejscowości.

 

Wójt Gminy Michałowice kieruje do osób, które do dnia 19 lutego 2010 r. ukończą 18 lat i stale zamieszkują na terenie miejscowości Pęcice Małe, prośbę o wypełnienie ankiety, która została zamieszczona na stronie internetowej Gminy Michałowice www.michalowice.pl, wyłożona w sklepach na terenie miejscowości Pęcice Małe oraz dostarczona do Państwa skrzynek pocztowych.

Wypełnione ankiety należy dostarczyć do Sekretariatu Urzędu Gminy Michałowice (pok.18) w godzinach urzędowania do dnia 19 lutego 2010 r.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Geodezji i Rolnictwa tel. (22) 723-93-37.

 

Zarządzeniem Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lipca 1980 r. (Dz. Urz. MAGTiOŚ Nr 4, poz. 9) ustalony został Wykaz urzędowych nazw miejscowości w Polsce.

W wykazie tym dla terenu gminy Michałowice istnieje rozbieżność dotycząca nazwy Pęcice Małe. W Wykazie miejscowość Pęcice Małe została określona jako integralna część wsi Pęcice. Nie istnieje samodzielna miejscowość wieś Pęcice Małe.

W związku z tym, że na terenie gminy Michałowice funkcjonuje miejscowość Pęcie Małe jako odrębna wieś niezbędne jest ujednolicenie nazewnictwa i rodzajów miejscowości.

Wykazie istnieje nazwa Pęcice Małe. Aby więc doprowadzić do zgodności z nomenklaturą funkcjonującą na terenie Gminy, niezbędna jest zmiana jedynie rodzaju miejscowości z „integralnej części wsi Pęcice” na „wieś”.

Ta zmiana ma jedynie za zadanie ujednolicenie nazewnictwa funkcjonującego w różnych rejestrach i wykazach. Określenie rodzaju „wieś” nie powoduje dla Państwa żadnych zmian.

 

 

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr …………..
Rady Gminy Michałowice
z dnia …………………….
………………………..……….

           imię i nazwisko

 
…………………………..……..
        
 
…………………………………
         adres zamieszkania
 
…………………………………
            data urodzenia 
 
ANKIETA

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie miejscowości Pęcice Małe, gmina Michałowice, dotyczących określenia rodzaju miejscowości

zgodnie z Uchwałą Nr……………… Rady Gminy Michałowice z dnia …………….

Pytanie:
 

Czy jest Pan/Pani za określeniem rodzaju miejscowości Pęcice Małe jako „wieś”?

 

TAK

 

NIE

 
WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU
 
 

                                                                      ……………………………………..

                                                                                         podpis

 

Świadom/Świadoma odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych, niniejszym oświadczam, że wszystkie podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

Data publikacji: 21.01.2010 13:59
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Dariusz Ruta